งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเปียงหลวงร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเปียงหลวงร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเปียงหลวงร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
โครงงานเปียงหลวงร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

2 สภาพปัญหา

3 ที่มาของปัญหา ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านเปียงหลวงเริ่มประสบปัญหาขยะ สืบเนื่องมาจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะมากขึ้นตามไปด้วย และในขณะเดียวกันนักเรียนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำจัดขยะ และการคัดแยกขยะ ตลอดจนขาดจิตสำนึก ในการทิ้งขยะ ทำให้โรงเรียนมีขยะจำนวนเพิ่มขึ้น โรงเรียนบ้านเปียงหลวง โดยท่านผู้อำนวยการชูศักดิ์ เนียมทอง คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเปียงหลวง ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นนี้จึงได้มีการจัดทำโครงการเปียงหลวงรวมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม

4 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อต้องการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักษา สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนใน เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครอง ครู และชุมชน เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะและการแปรรูปขยะ เพื่อต้องการนำขยะรีไซเคิล มาประดิษฐ์เป็นสินค้าเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียน

5 การสร้างโรงคัดแยกขยะ
ทางโรงเรียนได้มีการจัดสร้างโรงคัดแยกขยะขึ้นเพื่อให้ในการจัดเก็บขยะที่สามารถนำมารีไซเคิล

6 การดำเนินกิจกรรม กระดาษรีไซเคิล แปรรูปถุงนม แปรรูปขวดน้ำดื่มและกล่องนม

7 กระดาษรีไซเคิล

8 กระดาษรีไซเคิล

9 แปรรูปถุงนม

10 แปรรูปถุงนม

11 แปรรูปขวดน้ำดื่มและกล่องนม

12 แปรรูปขวดน้ำดื่มและกล่องนม

13 ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
เห็นคุณค่าและความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่ดีภายใน โรงเรียนและชุมชน มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และทิ้งขยะได้ถูกที่ ฝึกการทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือผู้อื่น นำความรู้ในการแปรรูปของขยะรีไซเคิลไปประกอบอาชีพคาดว่าสามารถเป็นรายได้เสริม

14 ผลสำเร็จจากการทำโครงการ
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเปียงหลวงติดตามผล การดำเนินงาน

15 ผลสำเร็จจากการทำโครงการ
คณะวิศวกรและชาวต่างชาติ จากสโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ เยี่ยมชมโครงการ

16 ผลสำเร็จจากการทำโครงการ
นายอนุสรณ์ คำอ้าย นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเปียงหลวง เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานของโครงการ

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเปียงหลวงร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google