งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 6. การจัดการข้อร้องเรียน ชื่อตัวชี้วัด : คำอธิบาย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 6. การจัดการข้อร้องเรียน ชื่อตัวชี้วัด : คำอธิบาย :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  6. การจัดการข้อร้องเรียน ชื่อตัวชี้วัด : คำอธิบาย :
(อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป) รอบการรายงาน : ผู้รับผิดชอบ : โทร: หน่วยงานรับผิดชอบ : ผลการดำเนินงาน : เป้าหมาย : รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 53 54 55 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผน ผล สถานะ

2  7. ร้อยละของการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น
ชื่อตัวชี้วัด : คำอธิบาย : (อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป) รอบการรายงาน : ผู้รับผิดชอบ : โทร: หน่วยงานรับผิดชอบ : ผลการดำเนินงาน : เป้าหมาย : รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 53 54 55 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผน ผล สถานะ

3  8. ร้อยละของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ชื่อตัวชี้วัด :
คำอธิบาย : วัดผลร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ทางบกในปีงบประมาณ พ.ศ เทียบกับค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ ) รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี รอบการรายงาน : หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้รับผิดชอบ : โทร: เป้าหมาย : ร้อยละ 3 ผลการดำเนินงาน : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 53 54 55 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผน ผล สถานะ


ดาวน์โหลด ppt  6. การจัดการข้อร้องเรียน ชื่อตัวชี้วัด : คำอธิบาย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google