งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ ระดับกระทรวง และกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ ระดับกระทรวง และกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ ระดับกระทรวง และกรม คำนำ สารบัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ภาคผนวก (ถ้ามี) หมายเหตุ 1. ให้ส่วนราชการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พร้อมไฟล์ จำนวน 3 ชุด 2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ได้ที่เว็บไซต์

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ ระดับกระทรวง และกรม วิสัยทัศน์ พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

3 เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ ระดับกระทรวง และกรม วิสัยทัศน์ พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม วงเงินงบประมาณปี เจ้าภาพ (ระดับกรม / สำนัก / กอง) 51 52 53 54 51-54 1……..* _ 2……..* 3……..* 4……..* (ดูแบบฟอร์มของสำนักงบประมาณ) * ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ เป้าหมายเชิงนโยบายเรื่อง และสอดคล้องกับนโยบายเรื่อง กลยุทธ์/วิธีการ ( ประเด็นยุทธศาสตร์ ต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงนโยบาย / นโยบาย / กลยุทธ์/ วิธีการ ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ ระดับกระทรวง และกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google