งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน พฤษภาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน พฤษภาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน พฤษภาคม 2551

2 1. การส่งเสริมสก. และกลุ่มฯ ทั่วไป ( ส่วนที่ 1) ตัวชี้วัดที่ 1 สก. ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี ( ระหว่างเดือน พ. ค.50- เม. ย.51) สามารถ ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วัน เป้าหมาย 80 % 66 แห่ง ผล สก. สามารถประชุม ใหญ่สามัญได้ ภายใน 150 วัน โดยมีวาระ พิจารณารับรอง งบดุล แห่ ง 74.24 %

3 ตัวชี้วัดที่ 2 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เข้ามาดำเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 10 % จาก 28,800 ราย ผล ของสหกรณ์ ด้านธุรกิจ 33 แห่ง /2,281 ราย ด้านสังคม 23 แห่ง /749 ราย ผล ของกลุ่มยังไม่มี เนื่องจากกลุ่มฯ ปิด บัญชี วันที่ 31 มี. ค. 51 และยังไม่มีการประชุม ใหญ่สามัญ ราย 100 %

4 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่มีการจัดเสวนา เป้าหมาย 100 % 72 โครงการ 1,740 ราย ผล จัดประชุม เสวนา 72 โครงการ 2,085 ราย และอยู่ ระหว่างติดตาม ผลสำเร็จของการจัด เสวนา โครงก าร

5 เป้าหมาย 81 แห่ง 162 ครั้ง การตรวจการสหกรณ์ สหกร ณ์

6 1.1 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มฯให้ได้ มาตรฐาน สหกร ณ์ ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมื่อ เทียบกับสหกรณ์ที่ นำมาจัดมาตรฐานร้อยละ 60

7 กลุ่ ม ผล ไม่มี เนื่องจากสก./ กลุ่ม เกษตรกร ปิด บัญชี 31 มี. ค. 51 และ ยังไม่ได้จัดประชุมใหญ่ สามัญ ตัวชี้วัด 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับกลุ่มเกษตรกร ที่นำมาจัดมาตรฐานร้อยละ 39

8 ตัวชี้วัดที่ 1 สก./ กลุ่มฯ ที่ได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งปี 51 สามารถดำเนินงานได้ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้ง สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 80 % 1 แห่ง จดทะเบียนตั้งจัดตั้งสอ. จนท. สก. โคนมมวกเหล็ก จำกัด แห่ ง

9 ตัวชี้วัดที่ 2 สก./ กลุ่มฯ ที่ได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งปี 50 สามารถดำเนินงานได้ เป้าหมาย 80 % 3 แห่ง ผล ดำเนินธุรกิจ ได้ 2 แห่ง 1. สกก. ห้วยหินขาว จำกัด 2. สก. เคหสถานบ้านมั่งคง หน้าพระลาน จำกัด คงเหลือ 1 แห่ง 1. สก. เคหสถานบ้านมั่นคง สระบุรีร่มเย็น จำกัด แห่ ง

10 ตัวชี้วัดที่ 1 สก./ กลุ่มฯ ตามเป้าหมายปี 50 ( เป้าหมายเดิม ) ชำระบัญชีได้เสร็จสิ้น ตามมาตรา 87 1.3 ชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร เป้าหมาย 3 แห่ง สามารถชำระบัญชีได้เสร็จ สิ้นตามกำหนด 1. สก. ปลอดสารพิษ จำกัด 2. สกก. เขาเกตุ จำกัด 3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หนองโน 100 % แห่ ง

11 ตัวชี้วัดที่ 2 สก./ กลุ่มฯ ตามเป้าหมายปี 51 ( เป้าหมายใหม่ ) ชำระบัญชีได้เสร็จสิ้นตาม มาตรา 87 เป้าหมาย 4 แห่ง สามารถชำระบัญชีได้เสร็จ สิ้นตามกำหนด 4 แห่ง 1. ก. ทำสวนคำพราน 2. ก. เลี้ยงสัตว์นายาว 3. ก. ทำนาศาลารีไทย 4. ก. ทำนาบางโขมด 100 % แห่ ง

12 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน สก./ กลุ่มฯ เป้าหมาย 7 กลุ่ม สก. ที่เข้าร่วมโครงการ คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเสาไห้ จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน วิทยากรกระบวนการ จำนวน 7 ราย รายละ 900 บาท จำนวน 5 เดือน รวมเป็นเงิน 31,500 บาท กลุ่ ม

13 ตัวชี้วัด กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้าร่วม ประชุม 3. คณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกร เป้าหมาย 70 % ของ การเข้า ร่วมประชุม ระดับจังหวัด 2 ครั้ง ระดับอำเภอ 2 ครั้ง ครั้ง

14 ราย 4. การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต เกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ฝึกอบรมแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ สมาชิกสก./ กลุ่มฯ ในพื้นที่นิคม เป้าหมาย 25 ราย 2. ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง เป้าหมาย 100 % ตัวชี้วั ด 100 % ดำเนินการที่ สก. เช่า ซื้อที่ดินหนองเสือ จำกัด

15 กิจกรรมแผนผล 1. ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ทำธุรกิจ ( รายตัว ) ไม่นับซ้ำ 2,880 ราย 2,992 ราย 2. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มทำธุรกิจ ( ราย ตัว ) ไม่นับซ้ำ 172 ราย 602 ราย 3. ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วม ประชุมใหญ่ ( รายคน ) 1,350 ราย 749 ราย ( ยังเก็บผลไม่ ครบเนื่องจาก ปิดบัญชี 31 มี. ค.) 4. ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเข้าร่วม ประชุมใหญ่ ( รายคน ) 446 ราย - ( อยู่ระหว่าง จัด ประชุม ใหญ่ สิ้นสุดปี บัญชี 31 มี. ค.51) 5. โครงการการมีส่วนร่วม ตัวชี้วัด 1. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มมาทำธุรกิจเพิ่มขึ้น ( ด้านธุรกิจ ) 2. สหกรณ์ / กลุ่มที่จัดประชุมใหญ่ในปีงบประมาณ 2551 โดยมี สมาชิก / ผู้แทนเข้าร่วมประชุม ใหญ่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2550 ( ด้านสังคม ) ( สิ้นสุดเดือน กันยายน )


ดาวน์โหลด ppt งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน พฤษภาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google