งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

2 ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
จัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานตัวอย่างความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและศรัทธาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้เข้าอบรม สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่โครงการ/ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 35 คน ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และศึกษาดูงานจังหวัดนครสวรรค์

3 2. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผู้เข้าอบรม เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จำนวน 50 คน ระยะเวลา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคม ลานสัก จำกัด

4 3. การจัดตั้งสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ มีชื่อว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางสามัคคี จำกัด” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม มีสมาชิกแรกตั้ง จำนวน 120 คน ถือหุ้นแรกเข้า จำนวน 83,595 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 835,950 บาท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 233 หมู่ที่ 2 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

5 การตรวจการสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผู้ตรวจการ ชื่อสหกรณ์ ผลการตรวจการ เพื่อทราบ แนะนำให้แก้ไข สั่งการให้แก้ไข น.ส.วัฒนา สมัครเกษตรการ นายสมพร ศรีวังยาง นายประสาน พะนอจันทร์ สก.ปฏิรูปที่ดินเขาดินเหนือ จำกัด สก.นิคมลานสัก จำกัด สผน.ฟ.นิคมสามัคคี จำกัด สคน.หูช้าง-การุ้ง จำกัด สผน.ฟ.บ้านบางกุ้ง จำกัด สผน.ฟ.บ้านภูมิธรรม จำกัด สผน.ฟ.บ้านสะพานหิน จำกัด สกก.เมืองการุ้ง จำกัด 1. สกก.หนองขาหย่าง จำกัด สคน.ดงขวางสามัคคี จำกัด /

6 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 545,020 146,856 398,164 26.95


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google