งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนา สหกรณ์ สัปดาห์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ สัปดาห์ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนา สหกรณ์ สัปดาห์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ สัปดาห์ ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนา สหกรณ์ สัปดาห์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ สัปดาห์ ที่ 1 ประชุม ประจำเดือน วางแผน ปฏิบัติงาน จัดทำ รายงาน อบรม ศึกษาดู งาน สัปดาห์ ที่ 2 วางแผน ปฏิบัติงาน การจัดการ ความรู้ จัดทำ รายงาน พัฒนา สุขภาพ สัปดาห์ ที่ 3 วางแผน ปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม งาน จัดทำ รายงาน ประเมินผล งาน สัปดาห์ ที่ 4 วางแผน ปฏิบัติงาน การปรับปรุง พัฒนางาน จัดทำ รายงาน กิจกรรม 5 ส ปฏิทินการปฏิบัติงานการ ส่งเสริมสหกรณ์ นาย......................................... กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์............. ประจำเดือน............................................................................... ( นายอดิศร ธรา )....................... ( นายปรีชา พิลากุล )....................... ( นายสวาด เกสรทอง )

3

4 C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนา สหกรณ์ สัปดาห์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ สัปดาห์ ที่ 1 ประชุม ประจำเดือน วางแผน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติง าน สำนักงา น จัดทำ รายงาน อบรม ศึกษาดู งาน สัปดาห์ ที่ 2 วางแผน ปฏิบัติงาน การจัดการ ความรู้ ปฏิบัติง าน สำนักงา น สอ. สาธาร ณสุข หนองค าย จัดทำ รายงาน พัฒนา สุขภาพ สัปดาห์ ที่ 3 วางแผน ปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม งาน ปฏิบัติง าน สำนักงา น สอ. ตำรวจ หนองค าย จัดทำ รายงาน ประเมินผล งาน สัปดาห์ ที่ 4 วางแผน ปฏิบัติงาน การปรับปรุง พัฒนางาน ปฏิบัติง าน สำนักงา น สอ. ครู หนองค าย จัดทำ รายงาน กิจกรรม 5 ส ปฏิทินการปฏิบัติงานการ ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประจำเดือนตุลาคม.................................... ( นายอดิศร ธรา )...................................... ( นางสุภัทรา พาติกบุตร ).................................. ( นายอรุณ ขอคำ )

5

6 วันที่ กำหนดการตรวจเยี่ยม ‘ ( CPD Card : cooperative Promotion and Development Card ) ชื่อสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร อำเภอ. จังหวัด รหัสสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร.. ผู้รับผิดชอบ. สภาพการปัจจุบัน / ประเด็น ปัญหา การปฏิบัติตาม คำแนะนำ / ส่งเสริมหรือการ แก้ปัญหาที่ผ่าน มา การตรวจเยี่ยม / ส่งเสริมครั้งนี้ ( จากการวิเคราะห์ สหกรณ์ และจากการ วางแผน ร่วมกัน ) ( ครั้งก่อนได้ แนะนำอะไร ไปบ้าง ) ประเด็นการตรวจเยี่ยม / ส่งเสริม / ประชุม บุคคล เป้าหมา ย ( กำหนดประเด็น หรือเรื่องที่จะ ส่งเสริมแนะนำ / ชี้แจง ) ( หรือจากการ ประชุมร่วมกัน ) คณะกรร มการ วันที่เข้าตรวจเยี่ยม.................................................. บันทึก การส่งเสริมและพัฒนา ( บันทึกว่าทำอะไรหรือแนะนำ อะไรไปบ้าง และเนื้อหาโดย สรุป ) ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ผู้รายงาน......................................................................


ดาวน์โหลด ppt C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนา สหกรณ์ สัปดาห์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ สัปดาห์ ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google