งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มฉลามไฮเท็ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มฉลามไฮเท็ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มฉลามไฮเท็ค

2 นายอารัญ จั่นจีน ชลบุรี
นายอารัญ จั่นจีน ชลบุรี

3 นายชินเทพ เชษฐเจริญรัตน์ ชัยนาท
นายชินเทพ เชษฐเจริญรัตน์ ชัยนาท

4 นายสมนึก ศรีผดุงเจริญ กลุ่มตรวจสอบภายใน
นายสมนึก ศรีผดุงเจริญ กลุ่มตรวจสอบภายใน

5 นายธีรวุฒิ ใจดี ตราด

6 นายสุภาพ เกิดบุญ จันทบุรี
นายสุภาพ เกิดบุญ จันทบุรี

7 นางอุมาพร กรุดทรัพย์ ฉะเชิงเทรา
นางอุมาพร กรุดทรัพย์ ฉะเชิงเทรา

8 นางสาวสุภัทรา วรรณฤมล กลุ่มโครงการพิเศษ
นางสาวสุภัทรา วรรณฤมล กลุ่มโครงการพิเศษ

9 นายนพดล พงษ์พิมาย กาญจนบุรี
นายนพดล พงษ์พิมาย กาญจนบุรี

10 วิสัยทัศน์ ก้าวล้ำนำหน้า พัฒนาด้วยไอที

11 กิจกรรม 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 จัดทำระบบคลังความรู้ สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ดี ที่สามารถใช้ได้จริงมาจัดเก็บและรวบรวมไว้ ในแหล่งเดียวกัน 1.2 สร้างระบบร่วมคิดวิเคราะห์ที่เกิดจากทีมงานฉลามไอที อย่างมีส่วนร่วม ผ่านกลุ่มปิดใน App Facebook ชื่อ เส้นทางสู่ระบบส่งเสริมสหกรณ์

12 กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและจัดทำระบบสนับสนุนให้ระบบส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบและค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว 2.1 ระบบคลินิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บแบบ CPD Card อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบ 2.2 ระบบบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เป็นรายบุคคล 2.3 ระบบบันทึกแผนการใช้รถยนต์ราชการประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายคัน

13 กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพการติดตามและประเมินผลได้อย่างรวดเร็วแบบมีส่วนร่วม
3.1 ระบบบันทึกรายงานผลปฏิบัติการงาน (แบบ 2 อิเล็กทรอนิกส์) ของสำนักงานและสามารถเชื่อมโยงกับ ระบบคลินิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้ 3.2 สร้างระบบติดตามความเคลื่อนไหว การปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมประจำเดือนเป็นรายเดือน เป็นรายบุคคล

14 Action Plan : แผนการทำงาน
แผนงาน หลักการปฏิบัติ ระยะเวลา โดย แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรม 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 จัดทำระบบคลังความรู้ สามารถรวบรวมองค์ความรู้ดี ที่สามารถใช้ได้จริงมาจัดเก็บและรวบรวมไว้ ในแหล่งเดียวกัน 1.2 สร้างระบบร่วมคิดวิเคราะห์ที่เกิดจากทีมงานฉลามไอที อย่างมีส่วนร่วม ผ่านกลุ่มปิดใน App Facebook ชื่อ เส้นทางสู่ระบบส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรม ตุลาคม – ธันวาคม 2555 ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มงาน

15 Action Plan : แผนการทำงาน (ต่อ)
แผนงาน หลักการปฏิบัติ ระยะเวลา โดย แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 2 : พัฒนาและจัดทำระบบสนับสนุนให้ระบบส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นระบบและค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว 2.1 ระบบคลินิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บแบบ CPD Card อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบ 2.2 ระบบบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เป็นรายบุคคล 2.3 ระบบบันทึกแผนการใช้รถยนต์ราชการประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายคัน ม.ค. 56 ก.พ. 56 กสส. ฝ่ายบริหารทั่วไป

16 Action Plan : แผนการทำงาน (ต่อ)
แผนงาน หลักการปฏิบัติ ระยะเวลา โดย แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพการติดตามและประเมินผลได้อย่างรวดเร็วแบบมีส่วนร่วม 3.1 ระบบบันทึกรายงานผลปฏิบัติการงาน (แบบ 2 อิเล็กทรอนิกส์) ของสำนักงานและสามารถเชื่อมโยงกับ ระบบคลินิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้ 3.2 สร้างระบบติดตามความเคลื่อนไหว การปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมประจำเดือนเป็นรายเดือน เป็นรายบุคคล มี.ค. 56 กสส./ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป

17 ซาหวัดดีจ้า


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มฉลามไฮเท็ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google