งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy โดย พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

2 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

3 เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อมีภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ทางสายกลาง -
ความพอเพียง เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ - มีคุณธรรม) มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล เงื่อนไขชีวิต (ขยัน-อดทน-สติ-ปัญญา) พอประมาณ เงื่อนไขหลักวิชา (ใช้หลักวิชาวางแผน  ปฏิบัติ) นำไปสู่ สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

5 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:ความพอเพียง
โครงสร้าง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:ความพอเพียง ความพอประมาณ ความพอดี ยืนบนขาของตนเอง ความพอประมาณ รอบคอบ มองระยะยาวคำนึงถึง ความเสี่ยง การมีภูมิคุ้มกัน เตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลง สร้างภูมิคุ้มกัน

6 สามห่วงสองเงื่อนไข สรุปได้
สามห่วงสองเงื่อนไข สรุปได้  รอบรู้มีสติ  รอบคอบ มีเหตุมีผล  ซื่อสัตย์และพากเพียร  ป้องกันความเสี่ยง

7 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านจิตใจ 1 ความพอดีด้านสังคม 2 ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ความพอดีด้านเทคโนโลยี 4 ความพอดีด้านเศรษฐกิจ 5

8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านจิตใจ 1 เราต้องไม่ดูที่คนอื่น ต้องดูที่ตัวเราเอง ต้องมีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ใช่หลงใหล ไปตามกิเลส ตัณหา 1

9 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านสังคม 2 2 เราไม่อยู่คนเดียวในโลก เราดีคนเดียวยังไม่พอ แต่เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่น เราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

10 3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 เราต้องเลิกนิสัยการใช้ทรัพยากรอย่างล้างผลาญ กินทิ้งกินขว้าง ฟุ่มเฟือย จะต้องรู้จักใช้ จัดการอย่างฉลาด อย่าเป็นแค่นักอนุรักษ์ ต้องบริหารจัดการให้เป็น ให้เราใช้ได้อย่างไม่รู้จบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3

11 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านเทคโนโลยี 4 4 การใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม ไม่ใช่ปิดประเทศอยู่อย่างล้าหลัง ต้องปรับปรุงด้วยเทคโนโลยี ต้องคัดสรรเทคโนโลยีที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆสอดคล้องกับความสำคัญ สร้างประโยชน์แก่คนหมู่มาก

12 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางส่งเสริมการสร้างความพอดี 5 ประการ
ความพอดีด้านเศรษฐกิจ 5 5 ความพอดีด้านเศรษฐกิจนั้นจำเป็นต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน มีรายได้เท่าไหร่ ต้องจัดการให้ได้ ไม่ใช่ดูตัวอย่างคนอื่น ต้องอยู่พอกิน พอใช้ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว หารายได้ให้อยู่ได้ค่อยเป็นค่อยไป หลีกเลี่ยงการก่อหนี้

13 จบการนำเสนอ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google