งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้”
ณ โรงเรียนวัดสีชมพู วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

2 อุดมการณ์ - หลักการ – วิธีการสหกรณ์ การออม, บัญชีในชีวิตประจำวัน
อุดมการณ์ - หลักการ – วิธีการสหกรณ์ การออม, บัญชีในชีวิตประจำวัน วิทยากร น.ส. กรรณิกา โพธิ์ประพาฬทอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 สหกรณ์คืออะไร

4 สหกรณ์ คือ การทำงานร่วมกัน

5 การกินดี อยู่ดี มีสันติสุข
อุดมการณ์สหกรณ์ คือความคิดที่เชื่อว่า ช่วยตนเอง + ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การกินดี อยู่ดี มีสันติสุข

6 ช่วยตนเอง ? พัฒนาตน หลีกพ้นอบายมุข ประหยัด ขยัน

7 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความสามัคคี มีระเบียบวินัย

8 หลักการสหกรณ์ หลักการสหกรณ์เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นในแนวทางเดียวกัน หลักการสหกรณ์มี 7 ประการ

9 หลักการสหกรณ์มี 7 ประการ
หลักการสหกรณ์มี 7 ประการ หลักการที่ 1 เปิดรับสมาชิกทั่วไปโดยความสมัครใจ และเปิดกว้าง หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน

10 วิธีการสหกรณ์ คือ "การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้
ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี"

11 สหกรณ์ในการพัฒนาด้านสังคม
ประชาธิปไตย การอยู่ร่วมกัน การศึกษา การดูแลสงเคราะห์ชุมชน การร่วมมือระหว่างองค์กร

12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์ในประเทศไทย 7 ประเภท สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

13 “เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้”
“เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้” “เศรษฐกิจพอเพียง ก็หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ใช่ ขี้เหนียว...”* ทำให้มีเงินเหลือออม ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของตนเอง และครอบครัวในอนาคต * พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 4 ธันวาคม 2543

14 การออม คือ การเก็บเงินทีละเล็กละน้อย ให้พอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

15 ถึงเป้าหมายการออมด้วยวิธีการ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัด

16 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ เพิ่มรายได้ ช่วยแม่ทำขนมขาย รับจ้าง ประหยัด ซื้อของเท่าที่จำเป็น บำรุงรักษาของใช้ต่างๆ

17 ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ในแต่ละวัน
หลักการออมเงิน ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บวันละเท่าไหร่ หักเงินที่เก็บแล้วค่อยใช้จ่าย ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ในแต่ละวัน

18 การเพิ่มขึ้นของเงินที่ได้จากการออม
เริ่มออมวันละ2 บาท 2x30=60 1 เดือน 60x12=720 1 ปี 720x30=21,600 30ปี 21,600+ดอกเบี้ย 30 ปี

19 เพื่อถึงจุดหมายแห่งการออม จึงต้อง...
รู้จักคิด รู้จักจด รู้จักจำ ทุกครั้งที่จ่าย

20 การทำบัญชี-รายจ่าย รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 100 20 50 30 หักเงินออม
2 บาท 6 บาท

21 มีเงินออม มีอนาคต

22 เรารัก การออม

23 แล้วจ้า..


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “เหรียญห้า เหรียญสิบ รอมริบเอาไว้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google