งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วมในสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วมในสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วมในสหกรณ์

2 สหกรณ์ = การทำงานร่วมกัน
ส่วนร่วมในสหกรณ์ = สมาชิกกับสมาชิก = สมาชิกกับกรรมการ = กรรมการกับกรรมการ = กรรมการกับฝ่ายจัดการ = ฝ่ายจัดการกับฝ่ายจัดการ = สมาชิกกับฝ่ายจัดการ

3 การมีส่วนร่วมตามหลักการสหกรณ์
เปิดกว้างอย่างสมัครใจ - ปิดสหกรณ์ เปิดสหกรณ์ เด็ก เยาวชน คนทุกวัย

4 การมีส่วนร่วมตามหลักการสหกรณ์
ใช้ประชาธิปไตยบริหาร - ประชุม สำรวจ เลือก รับฟัง ยอมรับ ให้เกียรติ ผู้แทนชำนาญเฉพาะด้าน

5 การมีส่วนร่วมตามหลักการสหกรณ์
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ ถือหุ้น ทำธุรกิจ รับผล

6 การมีส่วนร่วมตามหลักการสหกรณ์
ปกครองตนเองอย่างอิสระ ปกครองเอง อิสระ

7 การมีส่วนร่วมตามหลักการสหกรณ์
ศึกษา อบรม ข่าวสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข่าวสาร

8 การมีส่วนร่วมตามหลักการสหกรณ์
ร่วมมือ ระหว่าง สหกรณ์ ร่วมทุน ร่วมบุคลากร ร่วมอุปกรณ์ ร่วมกิจกรรม

9 การมีส่วนร่วมตามหลักการสหกรณ์
เอื้ออาทรชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี สาธารณประโยชน์ องค์กร หน่วยงาน

10 หมายถึง การกระทำในกิจกรรม กิจการดังนี้
ส่วนร่วม หมายถึง การกระทำในกิจกรรม กิจการดังนี้ การซื้อ การขาย การฝาก การกู้ การส่งชำระ การร่วมประชุม (พูด) การถ่ายทอดต่อ

11 ส่วนร่วม หมายถึง การกระทำในกิจกรรมกิจการดังนี้ - การแสดงความต้องการ - การใช้บริการ - การทำหน้าที่ตามตำแหน่ง - อื่น ๆ ของสหกรณ์

12 การสร้างส่วนร่วม - ทำอย่างไรประชาชนจะมาเป็นสมาชิก
- ทำอย่างไรสมาชิกจะใช้บริการธุรกิจ - ทำอย่างไรสมาชิกจะร่วมประชุม - ทำอย่างไรกรรมการจะทำหน้าที่ - ทำอย่างไรฝ่ายจัดการจะทำงานดี

13 ต้องการมีส่วนร่วมเมื่อ
- เป็นเจ้าของ ทำบ่อยจนชิน ได้ประโยชน์ เชื่อถือ ถูกบังคับ

14 การมีส่วนร่วมตามอุดมการณ์
ช่วยตนเอง – สหกรณ์ร่วมสร้างความขยัน – สหกรณ์ร่วมสร้างความประหยัด – สหกรณ์ร่วมสร้างการพัฒนาชีวิต – สหกรณ์ร่วมสร้างการไม่เสพติดอบาย

15 การมีส่วนร่วมตามอุดมการณ์
ช่วยเหลือกัน – สหกรณ์ร่วมสร้างความซื่อสัตย์ – สหกรณ์ร่วมสร้างความเสียสละ – สหกรณ์ร่วมสร้างความสามัคคี – สหกรณ์ร่วมสร้างความมีระเบียบวินัย

16 การมีส่วนร่วมสู่เป้าหมายสหกรณ์
กินดี อยู่ดี มีสันติสุข - อาชีพ - รายได้ - สังคมชุมชน - ความปลอดภัย

17 ตัดสินใจ สหกรณ์ จัดกิจกรรมให้ร่วม ให้ข้อมูล เปิดรับฟัง

18 เวทีมีส่วนร่วม ถามความเห็น , ความต้องการ ประชุม กลุ่ม กรรมการตามกิจ

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วมในสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google