งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ นายบรรทูรย์ ราชิวงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ นายบรรทูรย์ ราชิวงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ นายบรรทูรย์ ราชิวงค์
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ นายบรรทูรย์ ราชิวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7

2 การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก
สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ ขาดไม่ได้ต้องพร้อม พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ศาลาดุสิดาลัย พฤษภาคม 2547

3 สหกรณ์ หมายถึง “องค์กรที่ประชาชนมารวมตัวกันโดยความสมัครใจ เพื่อดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ของมวลสมาชิกโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร และในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ต้องยึด หลักการประชาธิปไตย คือสหกรณ์เป็นของสมาชิก ดำเนินการและควบคุมโดยสมาชิกและเพื่อผลประโยชน์ ร่วมกันของสมาชิก และมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย”

4 รูปแบบธุรกิจทั่วไป 1.ธุรกิจเจ้าของคนเดียว 2.ธุรกิจที่เป็นเจ้าของร่วม
เพื่อการแสวงหากำไร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของ

5 สหกรณ์ดำเนินธุรกิจไม่แสวงหากำไร จากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ

6 เจ้าของ ผู้บริหาร ลูกค้า
เอกลักษณ์ของสหกรณ์ เจ้าของ ผู้บริหาร ลูกค้า เป็นบุคคลเดียวกัน

7 การดำเนินธุรกิจรูปแบบสหกรณ์
นำไปสู่ การกินดี อยู่ดี มีสันติสุขของสมาชิก

8 บทบาทของสมาชิก คือการเป็นเจ้าของ ด้านควบคุมดูแล ด้านสนับสนุนธุรกิจ

9 ปัญหาของเกษตรกร 1. ปัญหาที่ดินทำกิน 2. ปัญหาราคาผลผลิต 3. ปัญหาแรงงาน

10 โครงสร้างของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน 1 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้ง 2 แต่งตั้ง จัดจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน 3 ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

11 เป้าหมายแห่งความสำเร็จของสหกรณ์
การเป็นอิสระสามารถพึ่งตนเอง นำไปสู่ การกินดี อยู่ดี มีสันติสุขของสมาชิก

12 อุดมการณ์ หมายถึง จุดมุ่งหมายของแนวความคิดความเชื่อ และปรัชญาที่อาจเรียกได้ว่าความฝันอันสูงสุด

13 อุดมการณ์สหกรณ์ หมายถึง แนวความคิดความเชื่อว่า
หมายถึง แนวความคิดความเชื่อว่า วิธีการสหกรณ์จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมของมวลสมาชิก ให้มีความอยู่ดี กินดี และมีสันติสุข โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน

14 โดยการประหยัด หมายถึง การเก็บรักษาออมทรัพย์ที่หามาได้และ รู้จักมัธยัสถ์การใช้จ่ายที่หามาได้ เพื่อให้มีใช้นาน ๆและเก็บสะสมจน มั่งคั่ง ซึ่งต้องรู้จักนำหัวใจเศรษฐีได้แก่ อุ อา กะ สะ มาใช้อย่างถูกต้อง

15 การช่วยตนเอง โดยการขยัน
การช่วยตนเอง โดยการขยัน หมายถึง การขยันหาทรัพย์ที่ได้โดยสุจริต จากความหมั่นเพียรอุสาหะ

16 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การเสียสละเพื่อส่วนร่วม ร่วมใจพัฒนา การซื่อตรงต่อกติกา มีเมตตารักใคร่กัน

17 หลักการสหกรณ์ข้อที่ 1 เปิดรับสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 1 เปิดรับสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง อาศัยความศรัทธา(ความเชื่อ)ของแต่ละบุคคล 1 อาศัยความอิสระภาพ(การไม่ถูกควบคุมและกีดกัน) 2 อาศัยความเสรีภาพ(การได้แสดงความคิด) 3 ไม่มีการกีดกั้นฐานะทางสังคม การเมือง ศาสนาและเพศ

18 หลักการสหกรณ์ข้อที่ 2 ควบคุมโดยหลักประชาธิปไตย
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 2 ควบคุมโดยหลักประชาธิปไตย 1 อาศัยความเสมอภาค(การเทียมกัน) การตัดสินใจด้วยเสียงส่วนใหญ่ คุ้มครองเสียงข้างน้อย 2 เกิดความเสมอภาค มีสิทธิเท่าทียมกันในการแสดงออก ด้านการบริหารและการควบคุมภายใน

19 หลักการสหกรณ์ข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก โดยมีส่วนร่วมในการลงทุนทีมีอัตราคงที่ และได้รับผลตอบแทนในอัตราที่จำกัด 1 อาศัยการมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ โดยอาศัยหลักความยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจ 2 โดยมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการดำเนินงาน

20 หลักการสหกรณ์ข้อที่ 4 การปกครองตนเองและอิสระ
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 4 การปกครองตนเองและอิสระ อาศัยการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 1 อาศัยความอิสระภาพ(การไม่ถูกควบคุมและกีดกัน) 2 อาศัยความนิติธรรม 3 การทำข้อตกลง ผูกพันหรือนิติกรรมสัญญาใด ต้องธำรงไว้ซึ่งอำนาจ ในการบริหารของสหกรณ์ที่มาจากมวลสมาชิก

21 หลักการสหกรณ์ข้อที่ 5 การให้การศึกษาอบรมและข่าวสาร
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 5 การให้การศึกษาอบรมและข่าวสาร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 1 อาศัยการประชาสัมพันธ์ 2 เกิดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันสามารถคิดอ่านสนับสนุนกันได้อย่างถูกต้อง มีการแพร่ข่าวสารการอาชีพได้อย่างทันเหตุการณ์

22 การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 6 การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ อาศัยหลักการร่วมกันเพื่อให้เกิดอำนาจการต่อรอง 1 เป็นการสร้างขบวนการให้เกิดความเข้มแข็งในระดับรากหญ้า 2 เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ในระดับอำเภอ จังหวัดจน ถึงประเทศและนานาชาติ

23 อาศัยความภราดรภาพ(การอยู่รวมกันอย่างสันติ)
หลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 เอื้ออาทรต่อชุมชน อาศัยความเมตตา 1 อาศัยความภราดรภาพ(การอยู่รวมกันอย่างสันติ) 2 เกิดความศรัทธาเชื่อยึดมั่นทำให้สหกรณ์เกิดความยั่งยืน

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ นายบรรทูรย์ ราชิวงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google