งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของประธานกลุ่ม ประธานกลุ่มของสหกรณ์ นับเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสหกรณ์ เพราะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้รู้ปัญหาและความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของประธานกลุ่ม ประธานกลุ่มของสหกรณ์ นับเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสหกรณ์ เพราะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้รู้ปัญหาและความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของประธานกลุ่ม ประธานกลุ่มของสหกรณ์ นับเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสหกรณ์ เพราะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้รู้ปัญหาและความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี สหกรณ์ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ประธานกลุ่ม สมาชิก

2 ความสำเร็จของสหกรณ์และสมาชิก
ประธานกลุ่ม เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน ความสำเร็จของสหกรณ์และสมาชิก

3 หน้าที่ของประธานกลุ่มที่สำคัญๆ ก็คือ
1. ประชุมกลุ่ม ประธานกลุ่มต้องเป็นประธานในที่ประชุม เลขานุการกลุ่มจดรายงานการประชุม เรียกประชุมกลุ่มตามความจำเป็น 2. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ต้องหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจ ข้อบังคับสหกรณ์ และระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ให้ชัดเจน และแม่นยำ เพื่อการทำงานที่ไม่ผิดพลาด

4 3. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิก 4. ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ต้องช่วยโฆษณา ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้สมาชิกกลุ่มทราบ เพื่อจะได้มาใช้บริการ ให้ความร่วมมือและเข้าใจสหกรณ์อย่างถูกต้อง

5 5. เสนอความคิดเห็น ต้องนำความคิดความต้องการของสมาชิกในกลุ่มที่เป็นประโยชน์ เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อช่วยกันปรับปรุงให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้า และแก้ปัญหาของสมาชิก 6. สนับสนุนธุรกิจซื้อ - ต้องโฆษณาสินค้าสหกรณ์ - สำรวจความต้องการซื้อ - ชักชวนสมาชิกมาซื้อสินค้า - ช่วยเหลือการส่งสินค้า - เป็นตัวอย่างการซื้อที่ดี

6 7. สนับสนุนธุรกิจขาย - สำรวจความต้องการขาย - ชักชวนและชี้แจงการขายผลผลิต - ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการขายผลผลิต - เป็นตัวอย่างที่ดีในการขายผลผลิต 8. เป็นพนักงานสินเชื่อ - ต้องพิจารณาเงินกู้เบื้องต้น - แนะนำการกู้เงิน ส่งเงิน - ติดตาม เร่งรัดหนี้สิน - เป็นตัวอย่างที่ดีในการชำระหนี้

7 9. ชักชวน ถือหุ้น ฝากเงิน
- ต้องชักชวนสมาชิกถือหุ้น และฝากเงินในสหกรณ์เป็นประจำ - เป็นตัวอย่างที่ดีในการถือหุ้นเพิ่ม และฝากเงิน 10. ติดต่อกับสหกรณ์ ต้องหมั่นติดต่อ ประสานงานกับสหกรณ์เป็นประจำ เพื่อรับทราบงานสหกรณ์ และนำปัญหาของกลุ่มแจ้งให้สหกรณ์ทราบ

8 ความเป็นผู้นำ  ผู้นำ หมายถึงบุคคลซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม โดยได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้งขึ้น หรือได้รับยกย่อง และเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจผู้อื่น ในการโน้มน้าว ชักจูงให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามคำสั่ง  ผู้นำ หมายถึง ผู้ที่มีรากฐานจิตใจ รู้เหตุรู้ผล สามารถปฏิบัติตนให้มั่นคงอยู่กับความจริงจากใจตนเองได้อย่างอิสระ

9 ผู้นำที่ดี 1. มีความรู้และรอบรู้ 9. มีคุณธรรม จริยธรรม 2. มีพลังงาน
10. มีความยุติธรรม 3. มีจินตนาการ 4. มีความทะเยอทะยาน 11. มีอารมณ์มั่นคง 5. มีไหวพริบปฏิภาณ 6. มีความยืดหยุ่น 7. มีความกล้า 8. มีมนุษยสัมพันธ์

10 ฝากไว้ให้คิด วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดขัดกันก็บรรลัย หากช่วยกันก็อวยชัยทั้งสองทาง สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของประธานกลุ่ม ประธานกลุ่มของสหกรณ์ นับเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสหกรณ์ เพราะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้รู้ปัญหาและความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google