งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแรงจูงใจในชีวิต ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแรงจูงใจในชีวิต ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแรงจูงใจในชีวิต ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตามแนวคิดจิตตปัญญา ผศ.กรกฎา นักคิ้ม ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

2 รักที่สุด เรา KU เป็นของใคร ฉันรักที่สุด ไม่ต้องกลัวว่าเราจะอยู่ที่ไหน
มารวมใจร่วมกันสามัคคี

3 "แรงจูงใจ"

4 การจูงใจ (motivation)
หมายถึง กระบวนการที่บุคคล ถูกกระตุ้นจากปัจจัยต่างๆ ทำให้ เกิดแรงผลักดันให้แสดงพฤติกรรม ออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ผู้ทำการชักจูงใจกำหนด

5 องค์ประกอบของการจูงใจ
1. ภาวะที่กำลังถูกเร้า ได้แก่ ความต้องการ แรงขับหรือแรงจูงใจ 2. พฤติกรรมที่ถูกจูงใจ เกิดขึ้นเพราะถูกเร้า 3. ภาวะที่อินทรีย์ไปสู่เป้าหมายทำให้เกิด ความพึงพอใจ

6 * พฤติกรรมที่ถูกกระตุ้นหรือถูกเร้าให้แสดงออกมาเรียกว่าพฤติกรรมที่ถูกจูงใจ ซึ่งจะแสดงออกมา
3 ลักษณะ 1. มีพลัง แสดงออกด้วยกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะที่เป็นการเพิ่มพลัง 2. มีทิศทาง ต้องมุ่งไปทางใดทางหนึ่ง 3. การดำรงไว้ เป็นการรักษาระดับของพฤติกรรมให้ดำรงอยู่

7 สาเหตุของแรงจูงใจ แรงจูงใจ

8 เหตุใดต้องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 การสร้างแรงจูงใจในชีวิต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จในงาน ตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นแรงจูงใจภายใน แต่ละคนจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับที่ไม่เหมือนกัน

10 ลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
มีความรับผิดชอบในพฤติกรรมตนเอง วางมาตรฐานของพฤติกรรมเป็นเลิศ ทำงานอย่างมีวัตถุประสงค์ มีความพยายาม อดทน จนถึงจุดมุ่งหมาย มีการวางแผนระยะยาว ชอบทำสิ่งที่ยากๆ ชอบแข่งขัน มีความทะเยอทะยาน ปรับปรุงตัวเองให้ดีเสมอ มีเอกลักษณะของตัวเอง ต้องการข้อมูลย้อนกลับ

11 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จในงาน ตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นแรงจูงใจภายใน แต่ละคนจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับที่ไม่เหมือนกัน

12 การสร้างแรงจูงใจตามแนวพุทธ

13 ความพอใจ ความมีใจรัก ในสิ่งที่ทำ อยากทำสิ่งนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จ
ฉันทะ ความพอใจ ความมีใจรัก ในสิ่งที่ทำ อยากทำสิ่งนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จ

14 ความเพียร ความกล้าหาญ บากบั่น ใจสู้ ไม่หวาดหวั่น ต่อความยากลำบาก
วิริยะ ความเพียร ความกล้าหาญ บากบั่น ใจสู้ ไม่หวาดหวั่น ต่อความยากลำบาก

15 ความคิดจดจ่อ มีจิตผูกพัน เฝ้าคิดเรื่องนั้น ใจอยู่กับงานตลอดเวลา
จิตตะ ความคิดจดจ่อ มีจิตผูกพัน เฝ้าคิดเรื่องนั้น ใจอยู่กับงานตลอดเวลา

16 การสืบสวนใตร่ตรอง ใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ
วิมังสา การสืบสวนใตร่ตรอง ใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจสอบ เหตุผล ตรวจสอบข้อบกพร่อง คิดหาหนทางปรับปรุง

17 หยุดดูภาพ..ภาพหนึ่ง

18 ฉันทะ ฉันทะ

19 วิริยะ วิริยะ

20 จิตตะ

21 วิมังสา

22 หนทางแห่งความสำเร็จ

23 Stage Stage

24 อยากบอกอะไรแก่วิทยากร
คำถามท้ายการอบรมเชิงปฏิบัติการ อยากบอกอะไรแก่วิทยากร แนวทางในการพัฒนาตนเอง สิ่งที่ชอบ/โดนใจ/ประทับใจ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแรงจูงใจในชีวิต ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google