งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การสร้างพิมพ์เขียวการเปลี่ยนแปลง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การสร้างพิมพ์เขียวการเปลี่ยนแปลง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การสร้างพิมพ์เขียวการเปลี่ยนแปลง”
KTA Model บทที่ 8 “การสร้างพิมพ์เขียวการเปลี่ยนแปลง” สมบัติ บุญญาวานิชย์ Your Change Agent Partner

2 คทา พาเพลิน ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ เราถนัดบูรณาการงานสร้างสรรค์ วิชาการใช้นำเป็นสำคัญ ประสบการณ์นานวันจึงมั่นใจ คทา พาเพลิน เชิญเรียนรู้ คทา พาสู้รู้แก้ไข คทา พารุก รุดหน้าไป คทา พาให้ร่วมใจกัน วิสัยทัศน์สูงส่ง และองอาจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ฉลาดสรร เป้าประสงค์หมายมุ่งอย่างมุ่งมั่น กลยุทธ์แข็งขัน และมั่นใจ เนื้อร้อง สมชาย หอมกระหลบ ทำนอง พรทิพา สุกใส KTA Model Sombat Boonyavanich

3 การบริหารเชิงกลยุทธ์
วิสัยทัศน์(กำหนดเป้าหมาย) แผนกลยุทธ์(วิธีบรรลุเป้าหมาย) แผนปฏิบัติงาน(กลวิธีสร้างคุณภาพเป้าหมาย) การประเมินผล (EVA,BSC : กลวิธีการประเมิน) แผนการตลาด ความสามารถ ในการคาดการณ์ ผลสัมฤทธิ์ โครงการ แผนการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างสรรค์ การตรวจสอบและ การติดตามผล แผนทรัพยากร: 1.คน 2.ข้อมูล/วัตถุดิบ Technology /เครื่องจักร 4.โครงสร้างเงินลงทุน แผนงบประมาณ KTA Model Sombat Boonyavanich

4 ระดับของภารกิจ และแผน
องค์กร แผนยุทธศาสตร์ (วิสัยทัศน์) 3 ระดับของภารกิจ/แผน กลุ่ม/หน่วยธุรกิจ แผนธุรกิจ (แผนกลยุทธ์) การปฏิบัติระดับบุคคล แผนการดำเนินงาน (แผนกลวิธี) KTA Model Sombat Boonyavanich

5 มององค์กรฯ...ต้องการเห็นอะไร?
มองบ้านเห็นอะไรก่อน ภาพพจน์ หลังคาบ้าน มีความสามารถ ลดรอบระยะเวลาเริ่มงานใหม่ คุณภาพ กระบวนการดำเนินงาน ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน ในระบบสำนักงาน ความเป็นเลิศ ตัวบ้าน รู้หน้าที่ คานคอดิน ทีมงานที่ดี 5ส สามารถวัด ความสามารถ ที่อยู่ภายใน ให้ความสำคัญ ในการปรับปรุง ตอม่อ ความสามารถในการนำ และบริหารการเปลี่ยนแปลง เสาเข็ม แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนยุทธวิธี KTA Model Sombat Boonyavanich

6 ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า การสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย แตกต่าง ดีกว่า ความสามารถ ในการแข่งขัน ประโยชน์ใน ทางเศรษฐกิจ EVA สร้างมูลค่า ทางการเงิน เร็วกว่า ถูกกว่า กรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกมสร้างรายได้จากมูลค่าทางการค้า KTA Model Sombat Boonyavanich


ดาวน์โหลด ppt “การสร้างพิมพ์เขียวการเปลี่ยนแปลง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google