งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการกรอกข้อมูลในสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการกรอกข้อมูลในสัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการกรอกข้อมูลในสัญญา
ให้นักศึกษา ศึกษาวิธีการกรอกสัญญาจนเข้าใจ แล้วจึงกรอกข้อมูลลง ในสัญญาที่นักศึกษา Print มา หากนักศึกษามีข้อสงสัยอย่างไรอย่าพึ่งกรอก ข้อมูล ให้โทรศัพท์สอบถามที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาอาชีพ หมายเลขโทรศัพท์

2 ตัวอย่างการเขียนสัญญากู้ยืมเงินปี 2554
ไม่ต้องกรอก ไม่ต้องกรอก

3 สัญญาเลขที่ ไม่ต้องกรอก

4 สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

6 นายศิโรจน์ ผลพันธิน

7 ตำแหน่ง อธิการบดี

8 ข้อ ข. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลของตัวนักศึกษาให้ถูกต้อง
ในส่วนของสถานศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้นักศึกษากรอกตามตัวอย่าง(ที่ พิมพ์เป็นสีน้ำเงิน) ข้อ ค. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลของผู้ค้ำประกัน(ผู้ค้ำประกันคือ บิดา หรือมารดาเท่านั้น)

9 สถานศึกษา รัฐ เอกชน

10 ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ

11 ข้อ ง. กรณีนักศึกษาที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องกรอกข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมควรจะเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ค้ำประกัน **** ข้อ จ. นักศึกษาไม่ต้องกรอก

12 *** ยอดเงินรวมทั้ง 2 ภาคเรียน
ข้อ 1 ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมตกลงกู้ยืมเงิน ผู้ค้ำประกันตกลงค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตกลงยินยอมให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาในการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ปีการศึกษา ในวงเงิน บาท( ) เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืม โดยแบ่งจ่ายเป็นประเภทค่าเล่าเรียน ค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เป็นรายภาคเรียนให้แก่ผู้กู้ยืม ดังนี้ เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา* *** ยอดเงินรวมทั้ง 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม 1.1 ค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ บาท บาท 1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ให้นักศึกษาดูประกาศค่าเทอมของมหาวิทยาลัยแล้วกรอกค่าเทอมในภาคเรียนที่ 1 และที่ 2 ตามหลักสูตรที่นักศึกษา ศึกษาอยู่ เช่น ถ้าศึกษาอยู่ในหลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ค่าเทอมของ ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 17,350 บาท ค่าเทอมของ ภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 17,350 บาท รวมเป็นเงิน 34,700 บาท เป็นต้น

13 กรุงไทย ให้นักศึกษากรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่เป็นสีน้ำเงินที่ระบุไว้ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น

14 กรุงไทย

15 กระทรวงศึกษาธิการ

16

17 ****จะต้องใช้พยาน 2 คนโดยพยานจะต้องเป็นคนละคนกับผู้กู้และผู้ค้ำ
ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมลงนาม ให้ผู้ค้ำประกันลงนาม นายศิโรจน์ ผลพันธิน ชื่อ - สกุลเขียนด้วยตัวบรรจง ชื่อ - สกุลเขียนด้วยตัวบรรจง ชื่อ - สกุลเขียนด้วยตัวบรรจง ****จะต้องใช้พยาน 2 คนโดยพยานจะต้องเป็นคนละคนกับผู้กู้และผู้ค้ำ ***สำหรับนักศึกษาที่กรอกข้อ ง. ให้บุคคลที่ระบุในข้อ ง. ลงนามในส่วนนี้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt วิธีการกรอกข้อมูลในสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google