งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร

2 ที่มาของกฏหมาย หนังสือเวียนต่าง ๆ
พระราชบัญญัติ การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวม 5 ฉบับ) ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 หนังสือเวียนต่าง ๆ

3 เริ่ม : วันเข้ารับราชการ
ผู้มีสิทธิ เริ่ม : วันเข้ารับราชการ วันรับบำนาญ สิ้นสุด : วันลาออก วันเกษียณ เสียชีวิต ไล่ออก พักราชการ

4 ผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพลภาพ
ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญปกติ ข้าราชการ ผู้มีสิทธิ ผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพลภาพ ผู้รับเบี้ยหวัด เบิกให้บุตร

5 บุตร เรียงลำดับการเกิด
อายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี เรียงลำดับการเกิด แทนที่เฉพาะกรณีตาย, กายพิการ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์

6 เงินบำรุงการศึกษา หมายถึง เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทาง
ราชการ เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ จากกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กำกับมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วน จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่มีกฏหมายจัดตั้งหรือองค์กรของ รัฐบาล

7 เงินค่าเล่าเรียน หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการเรียน หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตรา ที่ได้ ได้รับอนุมัติ จากระทรวงศึกษาธิการ

8 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นการ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นการ ศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น สถานศึกษาของทางราชการ ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไป ไปจริง ตามประเภทและไม่เกินที่ กค. กำหนด สถานศึกษาของเอกชน ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่าย ไปจริงตามประเภท และไม่เกินที่ กค. กำหนด (เบิกตามหนังสือเวียน ว.271 และ ว.161)

9 ระดับ ปวส. สถานศึกษาของทางราชการ เบิกได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ตามประเภท และไม่เกินอัตราที่ กค. กำหนด สถานศึกษาของเอกชน เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ตาม ประเภท และไม่เกินอัตราที่ กค. กำหนด (เบิกได้ตาม ว.161)

10 ระดับอนุบาล – ปวช. สถานศึกษาของทางราชการ เบิกได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง (6 รายการ) ตามประเภทและไม่เกินที่ กค. กำหนด สถานศึกษาของเอกชน เบิกได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ตามประเภท และไม่เกินที่ กค. กำหนด (เบิกตามหนังสือเวียน ว.161)

11 กรณีคู่สมรสของผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับค่าการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอื่น
ต้องใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตร จากหน่วยงาน ของคู่สมรสก่อน ส่วนที่ต่ำกว่าสิทธิตาม พรก. จึงจะ นำมาเบิกจากหน่วยงานของผู้มีสิทธิได้


ดาวน์โหลด ppt เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google