งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบขอรับเงินจากกองทุน แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบขอรับเงินจากกองทุน แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ ฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบขอรับเงินจากกองทุน แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ ฯ
ตัวอย่างการกรอก แบบขอรับเงินจากกองทุน แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ ฯ โปรดศึกษารายละเอียด ได้ที่หน้า 49 เป็นต้นไป 2

3 แบบ กบข. รง 008/1/2551 (ด้านหน้า)

4 แบบ กบข. รง 008/1/2551 (ด้านหน้า)

5 แบบ กบข. รง 008/1/2551 (ด้านหลัง)

6 แบบ กบข. บต 001/2551 (ด้านหน้า)

7 แบบ กบข. บต 001/2551 (ด้านหน้า)

8 แบบ กบข. บต 001/2551 (ด้านหลัง)

9 ข้อควรระวัง...การยื่นเรื่องขอรับเงิน
สำเนาคำสั่งออกต้องประกอบด้วย หน้าคำสั่งออกและรายละเอียดแนบท้าย หากมีการแก้ไขข้อความในแบบขอรับเงินและเอกสารต่าง ๆ ให้ขีดฆ่า และลงนามกำกับทุกครั้ง เอกสารที่เป็นสำเนาต้องใช้ลายเซ็นจริงเท่านั้น ควรใช้หมึกสีน้ำเงินในการเซ็นเอกสาร ควรระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริงของสมาชิก / ทายาท และชื่อ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อความสะดวกในการติดต่อ แบบขอรับเงินคืน พยานต้องลงนามให้ครบทั้ง 2 คน 9

10 กบข. จพ 001/2551 กบข. รง 008/1/2551 กบข. รง 008/2/2551
แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ กบข. จพ 001/2551 แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ กบข. รง 008/1/2551 แบบขอรับเงินจากกองทุน กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน กบข. รง 008/2/2551 แบบขอรับเงินจากกองทุน กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย

11 กบข.บต 001/2551 กบข.บต 002/2551 แบบฟอร์มสำหรับสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
แบบแจ้งความประสงค์ ให้กองทุนบริหารต่อหรือ ขอทยอยรับเงิน กบข.บต 001/2551 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้แจ้งความประสงค์ ให้กองทุนบริหารต่อหรือ ขอทยอยรับเงิน กบข.บต 002/2551

12 ช่องทางการขอรับแบบขอรับเงินคืนจากกองทุน
สั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดได้จาก บริการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ จาก เมนู ข้อมูลสมาชิก / แบบฟอร์ม / บริการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ ขอรับแบบฟอร์มผ่านเครื่องโทรสาร โดยโทร.1179 กด 5 แจ้งความประสงค์ที่ฝ่ายทะเบียนจ่าย โทร ต่อ ในวันและเวลาทำการ

13 สถานที่จัดส่งเอกสารขอรับเงินคืน
ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบสิทธิ เอกสารประกอบ การยื่นเรื่อง และการลงนามของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเอกสารหลักฐานมาที่ ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ ตู้ ปณ ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341

14 ติดตามสถานะการจ่ายเงินคืนได้อย่างไร
1. GPF Web Service ผ่าน 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร กด 6 3. กรณีจ่ายเงินคืนแล้ว ส่งข้อความ (SMS) ทางโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้กับกองทุน) จดหมายแจ้งการจ่ายเงินคืน ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ

15 ตัวอย่างใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพ
15 15

16


ดาวน์โหลด ppt แบบขอรับเงินจากกองทุน แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google