งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ. และ กรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ. และ กรอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ. และ กรอ
โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 และ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

2 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด คือ ผู้ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 3) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ 3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง

3 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
3.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 3.4 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา 3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3.7 ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ 3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

4 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี

5 ข้อแตกต่างระหว่าง กยศ. และ กรอ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รายได้ครอบครัว รายได้รวมต้องไม่เกิน 200,000 บาท ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว การกู้ยืม กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท แต่หากรายได้เกิน 200,000 บาทขึ้นไป ไม่สามารถกู้ค่าครองชีพได้ ระดับการศึกษา กู้ยืมได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส และอุดมศึกษา กู้ได้ในระดับอุดมศึกษา และต้องไม่เป็นผู้กู้ยืมที่เคยกู้ กยศ ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เพดานเงิน สายวิทย์ ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี สายศิลป์ ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี เฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการหลักของการผลิตกำลังคน สายวิทย์ ไม่เกิน 70,000 บาท/ปี สายศิลป์ ไม่เกิน 60,000 บาท/ปี การชำระหนี้ เมื่อมีรายได้ตั้งแต่ 4,700 บาท/เดือนดอกเบี้ยอัตราคงที่ร้อยละ 1 เมื่อมีรายได้ตั้งแต่ 16,000 บาท/เดือน ดอกอัตราคงที่เบี้ยร้อยละ 1

6 ระบบ E - studentloan

7 ก่อนเข้าสู่ระบบ Credit by postjung.com

8 ระบบ E-Studentloan

9 เข้าสู่การทำสัญญากู้ยืม

10 Login เข้าสู่ระบบ

11 เลือกปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1

12

13 Click ทำสัญญากู้ยืมเงิน

14 Click ทำสัญญา

15 อายุเกิน 20 ปี ทำเฉพาะข้อ 3 ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ทำข้อ 3 และข้อ 4
อายุเกิน 20 ปี ทำเฉพาะข้อ 3 ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ทำข้อ 3 และข้อ 4

16 กรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์สัญญา

17 กรอกข้อมูลผู้ค้ำประกัน

18 กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาตำบล

19 เลือกข้อมูลสถานที่ให้ถูกต้อง

20 เลือกความสัมพันธ์ และกรอกหมายเลขโทรศัพท์
เลือกความสัมพันธ์ และกรอกหมายเลขโทรศัพท์

21 ตรวจสอบข้อมูลซ้ำอีกครั้ง

22 ข้อที่ 4 เฉพาะนิสิตที่อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
ข้อที่ 4 เฉพาะนิสิตที่อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

23 Click เลือกผู้แทนโดยชอบธรรม

24 รายละเอียดเพิ่มเติม

25 กรอกเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

26 กรอกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย โดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับข้อมูลปัจจุบันของนิสิต

27 Click บันทึกสัญญา

28 สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม
สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม พิมพ์ออกมาจำนวน 3 ชุด

29 สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม
สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม ต้องมีบาร์โค้ด ทั้ง 2 ข้าง ของสัญญา

30 กรอกเพิ่มโดยใช้ ปากกาสีน้ำเงิน เท่านั้น
วันที่ ทำสัญญา ทำขึ้น ณ จังหวัด ระหว่าง กยศ. โดย นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือวันที่

31 สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

32 กรอกเพิ่มโดยใช้ ปากกาสีน้ำเงิน เท่านั้น
เบอร์โทรศัพท์ (ที่โทรติดต่อได้) วันออกบัตรประชาชนและวันหมดอายุ สถานที่ออกบัตร เช่น อ.ระแงะ หรือ เขตบางเขน

33 สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม

34 สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม
ห้ามลงชื่อในช่องผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืม ลงลายมือชื่อนิสิต ผู้ค้ำประกัน คือ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่เลี้ยงดูนิสิต หากนิสิตอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ค้ำประกันเซ็นต์ในช่องผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย

35 สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม
ห้ามลงชื่อในช่องผู้ให้กู้ยืม ช่องผู้กู้ยืม ให้ลงลายมือชื่อนิสิต พยาน 2 คน ต้องไม่ใช้นามสกุลเดียวกันกับนิสิต หรือผู้ค้ำประกัน

36 เอกสารประกอบสัญญา สัญญาจำนวน 3 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 3 ชุด
ผู้กู้ยืม (นิสิต) ผู้ค้ำประกัน สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 3 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 3 ชุด (ในกรณีที่ไปทำสัญญาที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตไม่ต้องใช้สำเนาประกอบ) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 3 ชุด

37 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่งที่ห้อง 303 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต
กำหนดส่งสัญญา ตั้งแต่วันที่ 8 -26 กรกฎาคม 2556 งดติดต่อ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่งที่ห้อง 303 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต

38 ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชี และยอดหนี้
ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินค่าเทอมได้ที่เว็ปไซต์ studentloan

39 ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชี และยอดหนี้
เลือกธนาคารกรุงไทย

40 ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชี และยอดหนี้
กรอกเลขประจำประชาชน และค่าเทอม

41 ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชี และยอดหนี้
กรอกเลขประจำประชาชน และค่าเทอม

42 ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชี และยอดหนี้
เลือก กองทุน กยศ. หรือ กรอ.

43 ตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชี และยอดหนี้
ดูวันที่การโอนเงินค่าเล่าเรียน(ด้านซ้าย) ค่าครองชีพ(ด้านขวา)

44 การขอเงินคืน กรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดไปก่อน
เตรียมเอกสาร อย่างละ 1 ชุด สำเนาใบเสร็จรับเงิน KU2 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ส่งพร้อมสัญญา นิสิตจะได้รับเงินประมาณ เดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไป

45 การนัดพบครั้งต่อไป ส่งสัญญา ส่งแบบคำยืนยันกู้ยืมเงินภาคปลาย
วันที่ 8 – 26 กรกฎาคม 2556 ส่งแบบคำยืนยันกู้ยืมเงินภาคปลาย เดือนกันยายน 2556 ส่งรายงานการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน

46 ตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลาย

47 ตัวอย่างแบบคำยืนยันภาคปลาย

48 เทอมต่อไปห้ามจ่ายเงินค่าเทอมไปก่อนยกเว้น นิสิตที่กู้เฉพาะรายเดือน
สิ่งที่ต้องจำ เทอมต่อไปห้ามจ่ายเงินค่าเทอมไปก่อนยกเว้น นิสิตที่กู้เฉพาะรายเดือน

49 พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน พิมพ์ใบเสร็จแจ้งหนี้ KU2
แนะนำ Homepage พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน พิมพ์ใบเกรด พิมพ์ใบเสร็จแจ้งหนี้ KU2

50 แนะนำ Homepage

51 แนะนำ webpage

52 กองทุนเงินให้กู้ยืม กองกิจการนิสิต
Facebook กองทุนเงินให้กู้ยืม กองกิจการนิสิต

53 Thank For Your Attention


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ. และ กรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google