งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 เป้าหมายและหน้าที่ในการบริหารการเงินเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 เป้าหมายและหน้าที่ในการบริหารการเงินเบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 เป้าหมายและหน้าที่ในการบริหารการเงินเบื้องต้น

2 การเงินธุรกิจ หมายถึง การจัดการในส่วนที่เป็น
หน้าที่ทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนด นโยบายทางการเงินของธุรกิจ ( หรือ การวางแผนทางการเงิน ) การจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน การควบคุมทางการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

3 เป้าหมายของผู้จัดการทางการเงิน
ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นสูงสุด (Shareholder’s Wealth Maximization) 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

4 หน้าที่ของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning)
2. การจัดหาเงินทุน (Financial Fund) 3. การจัดสรรเงินทุน (Allocation Fund) 4. การควบคุมทางการเงิน (Financial Control)

5 งบดุล สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (จัดสรรเงินทุน) (จัดหาเงินทุน)

6 รูปแบบขององค์กรธุรกิจ มี 3 ประเภท
1. กิจการเจ้าของคนเดียว 2. ห้างหุ้นส่วน 2.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 2.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่ได้จดทะเบียน 2.1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

7 2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2.2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ 2.2.2 ห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ 3. บริษัทจำกัด 3.1 บริษัทเอกชน 3.2 บริษัทมหาชน

8 โครงสร้างองค์กรทางการเงินของธุรกิจ
คณะกรรมการอำนวยการ ประธานบริษัท (CEO) รองประธาน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน (CFO) ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากร มนุษย์ ผู้จัดการทาง การเงิน (Treasure) บัญชี (Controller)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 เป้าหมายและหน้าที่ในการบริหารการเงินเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google