งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่

2 ความหมาย : การผลิตหรือซื้อขายสินค้า หรือบริการโดยหวังผลกำไร และรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความรับผิดชอบจ่อสังคมและมีจริยธรรม

3 ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริหาร ธุรกิจการค้า

4 รูปแบบของการประกอบธุรกิจ
1. กิจการเจ้าของคนเดียว 2. ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3. บริษัท จำกัด บริษัทเอกชน จำกัด บริษัทมหาชน

5 ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินงานโดยคนงานน้อยกว่า 500 คน และมีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 200 ล้านบาท

6 ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจการผลิต การเกษตร อาหาร โรงงาน หัตถกรรม ธุรกิจชุมชน OTOP

7 2. ธุรกิจการค้าส่ง 3. ธุรกิจการค้าปลีก ร้านค้าโชว์ห่วย
ร้านค้าสะดวกซื้อ Minimart / Ministore E – Commerce / E- Business

8 4. ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจทางการแพทย์ / คลินิก ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับการบันเทิง ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา ธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา ธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัย

9 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1. ความหมาย : ความไม่แน่นอนของ การเกิดปรากฎการณ์ที่ทำให้ธุรกิจเกิด ความสูญเสีย

10 ประเภทของความเสี่ยง 1. ความเสี่ยงที่แท้จริง เกิดแก่บุคคล
เกิดแก่ทรัพย์สิน เกิดแก่ความรับผิดชอบ 2. ความเสี่ยงจากการคาดการณ์ การจัดการ การเมือง นวัตกรรม

11 3. ความเสี่ยงพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะทางการเงิน ภัยธรรมชาติ
ภัยจากการสงคราม ภัยจากการก่อการร้าย

12 4. ความเสี่ยงจำเพาะ - ไฟไหม้ - อุบัติเหตุ
4. ความเสี่ยงจำเพาะ - ไฟไหม้ - อุบัติเหตุ 5. ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการค้าของโลก การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค

13 6. ความเสี่ยงคงที่ - ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแน่นอน - รสนิยมของลูกค้า
6. ความเสี่ยงคงที่ - ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแน่นอน - รสนิยมของลูกค้า 7. ความเสี่ยงที่เอาประกันได้ มีลักษณะสำคัญ อุบัติเหตุ คำนวณได้ ความสูญเสียที่แท้จริงระบุในสัญญาประกันภัย ไม่สูญเสียมากเกินไป

14 8. ความเสี่ยงที่เอาประกันภัยไม่ได้
8. ความเสี่ยงที่เอาประกันภัยไม่ได้ ขาดสถิติ ภัยต่อสาธารณะ จากผลประโยชน์ มีความเสี่ยงมากเกินไป

15 ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ความหมาย : การบริหารจัดการที่มีการปกป้องและปรับปรุงสวัสดิการสังคมโดยรวมและขององค์กร

16 2. ตัวแบบความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเอกชนของ Davis
ความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดจากการกระทำของธุรกิจ ธุรกิจจะดำเนินการเป็นระบบเปิด 2 ทาง ความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าใช้จ่าย ธุรกิจและผู้บริโภครับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางสังคมร่วมกัน ธุรกิจร่วมในการแก้ปัญหาสังคม

17 จริยธรรมทางธุรกิจ 1. ความหมาย : การจัดการผลประโยชน์ให้เป็นธรรมแก่ผู้ได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย 2. ประโยชน์ของจริยธรรมทางธุรกิจ : เพิ่มผลผลิต / ผลิตภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับประโยชน์ดีขึ้น เป็นไปตามระเบียบราชการ

18 3. จริยธรรมทางธุรกิจ ข้อความที่กำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติที่มีการรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรม

19 บรรษัทภิบาล 1. ความหมาย : การบริหารจัดการที่นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และความมีรับผิดชอบต่อสังคม 2. องค์ประกอบของบรรษัทภิบาล (1) โครงสร้างและกระบวนการ (2) ความสามารถและภูมิปัญญา (3) คุณธรรมและจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม


ดาวน์โหลด ppt หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google