งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด (The Environment of Marketing Channels)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด (The Environment of Marketing Channels)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด (The Environment of Marketing Channels)
บทที่ 2 สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด (The Environment of Marketing Channels)

2 1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic environment)
- รายได้ประชาชาติ และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP/GNP) - ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) - ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) - อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)

3 2.สภาพแวดล้อมการแข่งขัน (Competitive Environment)
2.1 การแข่งขันกันในระดับแนวนอน (Horizontal Competition) 2.2 การแข่งกันระหว่างคู่แข่งต่างประเภทของสินค้าที่จัดจำหน่าย (Intertype Competition) 2.3 การแข่งขันกันในระดับแนวตั้ง (Vertical Competition) 2.4 การแข่งขันในระบบช่องทางการตลาด (Channel System Competition)

4 สภาพแวดล้อมการแข่งขัน
1.Horizontal Competition Intertype Competition M M M M W W W W R R R R

5 สภาพแวดล้อมการแข่งขัน (ต่อ)
3.Vertical Competition Channel system competition M M M W W W R R R

6 3. สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural environment)
3.1 อายุของประชากร (Age Structure) 3.2 การศึกษา (Education) 3.3 การเปลี่ยนแปลงในบทบาทของผู้หญิง 3.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว 3.5 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินชีวิต

7 4. สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological environment)
4.1 การตลาดผ่านสื่อ (Telemarketing) 4.2 การนำเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง ให้กับช่องทางการตลาด (Scanners, Computerized Inventory Management and Portable Computers) 4.3 การค้าบนอินเตอร์เน็ต (Electronic Commerce: E-Commerce)

8 5. สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (Legal environment)
กฎหมายการแข่งขันกันทางการค้า กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการต่างๆของรัฐบาล ISO FTA

9 การจัดการช่องทางการตลาดภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
สังคมและวัฒนธรรม สมาชิกหลักในช่องทางการตลาด ผู้ผลิต คนกลาง กลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สมาชิกเสริมในช่องทางการตลาด กลุ่มธุรกิจช่วยอำนวยความสะดวก การแข่งขัน และกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด (The Environment of Marketing Channels)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google