งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Educational Policies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Educational Policies."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Educational Policies

2 Raising quality of education and quality of learners
Policy 1 • Thinking ability • 21st Century Skills

3 21st Century Learning CONNECT ● Digital literacy skill
● Communication skill CREATE ● Thinking skill ● Problem solving skill ● Creativity & innovative skill COLLABORATE● Interpersonal skill ● Teamwork ● Social responsibility ● Accountability Reference: Partnership for 21st Century Skills

4

5 “Teach more, but learn less”
“Teach less, and learn more”

6 Two Common Ideologies Raising Educational quality
Making Education a driving force for developments

7 Strategies to improve Education system 5 main areas:
Student characteristics Curriculum and teaching qualifications Teacher qualifications School characteristics Management style

8 Guideline and Standards set for Student characteristics:
Being academically excellent Communicable in two languages Developing analytical thinking skills Increasing productivity creatively Having the skills to participate effectively in society

9 FIVE STEPS FOR STUDENT DEVELOPMENT
PUBLIC SERVICE EFFECTIVE COMMUNICATION KNOWLEDGE FORMATION KNOWLEDGE SEARCHING HYPOTHESIS FORMULATION Learning to serve Learning to communicate Learning to construct Learning to search Learning to question

10 Jigsaw ของภาพปฏิรูปการศึกษา
Management T/L ICT Curriculum Management Management Homework/Assignment Assessment Management

11 Teaching –Learning Reform
Curriculum Reform Teaching –Learning Reform

12 From: Teacher –centered approach To: Student-centered approach

13 Time Utilization Full Integration Flip Classroom

14

15 Flipped Class 101 Flipped Classroom

16

17

18

19

20 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

21 ตารางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
งบประมาณปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 304,362,952,900 1.แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 946,046,300 2.แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,184,064,400 3.แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 259,313,625,700 4.แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,793,545,100 5.แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 125,671,400

22 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น องค์กรหลักขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย สู่มาตรฐานสากล ภายในปี บนพื้นฐานของความเป็นไทย รวมทั้งลดช่องว่าง ของคุณภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดย ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

23 อัตราการออกกลางคัน ระดับ ปีการศึกษา 2550 2551 2552 2553 2554 2555
ร้อยละ ประถมศึกษา 1.13 0.98 0.23 0.19 0.11 มัธยมศึกษา ตอนต้น 2.43 2.44 1.31 0.94 0.81 0.75 ตอนปลาย 2.16 1.90 1.05 1.03 0.79 รวมทั้งสิ้น 1.68 1.57 0.07 0.56 0.44 0.38

24 พันธกิจ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากร วัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนา ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี ความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตาม มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับ มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และ กระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล

25 เป้าประสงค์ ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง กระจายอำนาจ สู่ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการทำงานภายในสำนักต่างๆ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและ บุคลากร มีความปลอดภัยและมั่นคง


ดาวน์โหลด ppt Educational Policies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google