งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำบรรยายพิเศษพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 สพท.ขอนแก่น เขต 4 นายสายัณห์ ผาน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำบรรยายพิเศษพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 สพท.ขอนแก่น เขต 4 นายสายัณห์ ผาน้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำบรรยายพิเศษพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 สพท.ขอนแก่น เขต 4 นายสายัณห์ ผาน้อย

2 วิสัยทัศน์ สพท.ขก.4 ภายในปี 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ

3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สพท.ขอนแก่น เขต 4
เป้าหมายของชิ้นงานที่ต้องการในการ Work shop ครั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สพท.ขอนแก่น เขต 4 2. แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2549

4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สพท. ขก
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สพท.ขก. 4 จะต้องสอดคล้องและตอบสนอง ต่อสิ่งต่อไปนี้ นโยบายของรัฐบาล ปัจจุบันที่แถลงต่อรัฐสภา 2. ยุทธศาสตร์ 7 ประการของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน 3. ยุทศาสตร์ จุดเน้น และ Road Map ของ สพฐ. 4. นโยบายการบริหารงบประมาณในระบบ GFMIS. 5. นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัด CEO.

5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สพท. ขก
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ สพท.ขก. 4 จะต้องสอดคล้องและตอบสนอง ต่อสิ่งต่อไปนี้ 6. คำรับรองการปฏิบัติราชการของ สพท.ขก วิสัยทัศน์ จัดเน้นของ สพท.ขก สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของ ร.ร. และพื้นที่ 9. คุณลักษณะด้านคุณภาพของเด็กขอนแก่น เขต 4 สมบูรณ์แบบ 5 ประการ

6

7 แนวคิด ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2549
จำนวนโครงการในแผนต้องลดลง 2. เปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมให้เน้นการปฏิบัติจริง เกิดชิ้นงาน/สื่อ คู่มือในการเรียนการสอน และ นำมาใช้ อย่างจริงจัง 3. การฝึกอบรมครู ต้องอย่ากระทบการเรียนการสอน (คืนครูสู่เด็ก) 4. รูปแบบการฝึกอบรมครูและบุคลากร มี 2 รูปแบบ หน่วยงานจัดให้ ผู้อบรมเสียค่าใช้จ่ายเอง

8 แนวคิด ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2549
กระจายการดำเนินงานลงไปที่ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน 6. การจัดทำโครงการต้องลึก ต่อเนื่อง และติดตามผล หลังการอบรม (อย่าอบรมแล้วทิ้ง) 7. ค่าใช้จ่ายของทุกโครงการต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 8. หลังจากจัดฝึกอบรมให้จัดทำการรายงานผลเป็น เอกสาร เสนอ ผอ.เขต ภายใน 7 วัน และประเมินผล หลังอบรมเป็นระยะ 9. ให้นำหลักการของ BSC. (Blance Scorecard) มาใช้ ในการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

9 คำสำคัญที่ควรคำนึงในการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการนำแผนสู่การปฏิบัติ
การพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic) 2) ความต่อเนื่อง (Continuous) 3) การกระจายอำนาจ (Decentralization) 4) การบูรณาการ (Integration) 5) คุณภาพ (Quality) 6) ความเป็นธรรม (Fainess)

10 คำสำคัญที่ควรคำนึงในการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการนำแผนสู่การปฏิบัติ
การสร้างเครือข่าย (Network) 8) การมีส่วนร่วม (Participation) 9) ความสมดุลหรือดุลภาพ (Balance) 10) หลักธรรมาภิบาล - นิติธรรม - คุณธรรม - ความโปร่งใส _ การมีส่วนร่วม _ ความรับผิบชอบ _ ความคุ้มค่า

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คำบรรยายพิเศษพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549 สพท.ขอนแก่น เขต 4 นายสายัณห์ ผาน้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google