งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกลยุทธ์ สพช.ขุฃันฑ์ เขต 22

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกลยุทธ์ สพช.ขุฃันฑ์ เขต 22"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกลยุทธ์ สพช.ขุฃันฑ์ เขต 22
แผนกลยุทธ์ สพช.ขุฃันฑ์ เขต 22 ปี

2 หลักการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเรียนรู้ของผู้เรียน
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ อย่างทั่วถึง 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

3 ปฏิรูปรอบสอง 1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่ 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

4 ปัญหาและความต้องการของ สพฐ.
ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคันและไม่เรียนต่อ คุณภาพนักเรียนยังไม่น่าพอใจ การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยัง สพท. และโรงเรียนยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ คณะกรรมการโรงเรียนยังไม่เข้มแข็ง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กยังขาดประสิทธิภาพ

5 ปัญหาและความต้องการของ สพฐ.
การพัฒนาบุคลากรยังไม่ตรงตามความต้องการ การประเมินวิทยฐานะยังไม่สัมพันธ์กับคุณภาพนักเรียน งบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน งบพัฒนามีน้อย ขาดแหล่งเรียนรู้ ขาด/ไม่นำผลงานวิจัย

6 วิสัยทัศน์ ภายในปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขุขันฑ์ เขต 22 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

7 พันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. พัฒนาส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 4. กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 5. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างจิตบริการให้เกิดขึ้น แก่บุคลากร 6. ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

8 เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐาน.
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพในการบริหารจัดการตามภารกิจ 4.โรงเรียนที่มีคุณภาพและผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 5.ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการบริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขุฃันฑ์ เขต 22 ในระดับดีขึ้นไป

9 กลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ หลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 6. พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

10 จุดเน้น จุดเน้นที่ 1 แก้ปัญหาการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่ถูกต้องของนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จุดเน้นที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จุดเน้นที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานแก่นักเรียนในภาพรวม ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1โรงเรียน 1 คุณธรรม จุดเน้นที่ 4 สร้างเครือข่ายคุณธรรมในลักษณะ “บวร” เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน จุดเน้นที่ 5 นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน จุดเน้นที่ 6 ลดอัตราออกกลางคันของนักเรียนทุกโรงเรียน

11 ผลผลิต ผลผลิตที่ 1: ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผลผลิตที่ 2: ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผลผลิตที่ 3: ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ผลผลิตที่ 4: เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ ผลผลิตที่ 5: เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12 เกณฑ์การจัดสรรงบดำเนินงานสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ความจำเป็นพื้นฐาน -ค่าสาธารณูปโภค -ระยะทางห่างไกล 2. ภาระงาน -โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ -คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของเขต จากร.ร.ที่ผ่านการประเมินภายนอกรอบสอง -การติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา

13 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำแนกตามหน่วยงาน กลยุทธ์ สำนักส่วนกลาง สพท. สถานศึกษา สพฐ. รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. 2,709,272,685 47,136,489,521 9,616,473,894 887,715,700 คิดเป็น ร้อยละ 4.49 78.11 16 1.47 กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 764,855,765 439,901,165 ,914,851,970 170,933,900 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 44,587,300 38,027,300 180,865,000 40,907,200 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 252,032,200 42,005,181,900 1,621,439,300 99,154,700

14 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกตามหน่วยงาน
กลยุทธ์ สำนักส่วนกลาง สพท. สถานศึกษา สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 1,373,201,620 3,123,045,056 128,686,824 477,263,300 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 195,511,300 571,951,100 2,770,630,800 87,816,100 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 79,084,500 958,383,000 - 11,640,500

15 งบแลกเป้า/จุดเน้น กลยุทธ์/จุดเน้น งบแลกเป้า รวมวงเงิน
รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. 887,715,700 60,349,951,800 กลยุทธ์ ที่ 1 / 1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 170,933,900 6,290,542,800 กลยุทธ์ที่ 2 / 4.นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ 6.ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 40,907,200 304,386,800 กลยุทธ์ที่ 3 / 5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 99,154,700 43,977,808,100

16 งบแลกเป้า/จุดเน้น กลยุทธ์ งบแลกเป้า รวมวงเงินงบประมาณ 477,263,300
กลยุทธ์ที่ 4 / 1.เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 477,263,300 5,102,196,800 กลยุทธ์ที่ 5 / 9. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 87,816,100 3,625,909,300 กลยุทธ์ที่ 6/ 7. นักเรียน ครูและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 11,640,500 1,049,108,000


ดาวน์โหลด ppt แผนกลยุทธ์ สพช.ขุฃันฑ์ เขต 22

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google