งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรมสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรมสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรมสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ ดังนี้
ทศพิธราชธรรม คุณธรรมสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ ดังนี้

2 ๑. ทาน ทาน คือ การบำเพ็ญตนให้เป็นผู้ให้ มิใช่เพื่อจะเอาอะไรจากผู้อื่น รวมทั้งความช่วยเหลือแก่ประชาราษฎร์ผู้อยู่ภายใต้การปกครองให้มีความสะดวกปลอดภัย

3 ๒. ศีล ศีล คือ ประพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจา (ถือศีล ๕ หรือศีล ๘) ประกอบแต่สิ่งที่สุจริต เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน

4 ๓. ปริจาคะ ปริจาคะ คือ การยอมเสียสละความสุกข์ส่วนตน เพื่อดูแลทุกข์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อย

5 ๔. อาชชวะ อาชชวะ คือ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีความจริงใจต่อทุกคน

6 ๕. มัททวะ มัททวะ คือ การมีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งถือตัว และ มีกริยาสุภาพอ่อนโยนต่อผู้ใต้ปกครองทุกชนชั้น

7 ๖.ตบะ ตบะคือการมีจิตใจเข้มแข็ง รู้จักระงับยับยั้งชั่งใจ มิให้หมกมุ่นกิเลส ตัณหา หรือมัวเมากับความสุขสำราญต่าง ๆ

8 ๗.อักโกธะ อักโกธะคือ ความไม่โกรธ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่ทำการด้วยลุแก่โทสะ ตัดสินปัญหาต่าง ๆ ด้วยความสุขุมรอบคอบ

9 ๘.อวิหิงสา อวิหิงสา คือ การไม่เบียดเบียน ไม่กดขี่ข่มเหงผู้ใต้ปกครองโดยไม่เป็นธรรม แต่มีความเมตตากรุณาและเที่ยงธรรมต่อทุกคน

10 ๙.ขันติ ขันติ คือ อดทนต่อความอยากลำบากทั้งปวง อดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์คำสรรเสริญนินทาต่างๆ

11 ๑๐.อวิโรธนะ อวิโรธนะ คือ การประพฤติตนมิให้ผิดไปจากทำนองคลองธรรม ทำการใดๆ โดยถูกต้องตามนิติธรรม (ระเบียบแบบแผนการปกครอง) หลักยุติธรรม (ความเที่ยงธรรม) และหลักศาสนธรรม (ความถูกต้องดีงาม)


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรมสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google