งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธธรรม นำบุคลิกภาพ อ.วิยะดา วรธนานันท์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธธรรม นำบุคลิกภาพ อ.วิยะดา วรธนานันท์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธธรรม นำบุคลิกภาพ อ.วิยะดา วรธนานันท์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
อ.วิยะดา วรธนานันท์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 1.ผู้มีบุคลิกภาพดี คิดดี คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ไข คิดพัฒนา
พูดดี พูดความจริง มีประโยชน์ ปฏิบัติดี มีศีลและธรรมะ มีสติ ความตั้งใจจริงในสิ่งที่ทำ รู้จักการเป็นผู้ให้ ทำเพื่อส่วนรวม

3 2.ผู้มีคุณธรรม ระมัดระวังไในศีล ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ระมัดระวังไในศีล ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีหลักธรรมในชีวิต คิดดี ปฏิบัติดี มีหลักความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน รู้จักมองความจริงในชีวิตอย่างมีเหตุผล รู้จักมองตน ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ กริยา วาจา การกระทำ เหมาะสมถูกต้องตามกาละเทศะ

4 3.มีอุปนิสัยดี มีน้ำใจ รู้จักการให้ -ทาน พูดจา น่าฟัง - ปิยวาจา
มีน้ำใจ รู้จักการให้ -ทาน พูดจา น่าฟัง - ปิยวาจา ทำตนมีคุณค่า -อัตถจริยา วางตนเสมอต้นเสมอปลาย -สนานัตตา วางตนดี น่าเชื่อถือ -ศรัทธา รักศักดิ์ศรี มีความซื่อสัตย์

5 4.แนวทางสร้างความสำเร็จในชีวิตที่มีเหตุผล
1.มีความเห็นที่มีเหตุผล - สัมมาทิฏฐิ 2.มีความคิดที่ถูกต้องและชอบธรรม- ดำริชอบ 3.มีความเพียรชอบ - เพียรชอบ 4.มีความประพฤติที่เหมาะสม - สัมมากัมมันตะ 5.มีความระลึก รู้ตัวเสมอ - สัมมาสติ 6.มีความมุ่งมั่นตั้งใจ - สัมมาสมาธิ 7.พูดจาดี - สัมมาวาจา 8.ประกอบอาชีพสุจริต - สัมมาอาชีวะ

6 หลักธรรมสร้างความสำเร็จในงาน
1.มีความรักในงานที่ทำ 2.มุ่งมั่นทำให้สำเร็จ - วิริยะ 3.เอาใจใส่งาน - จิตตะ 4.มีวิจารณญาณ ไตร่ตรอง หาเหตุผล - วิมังสา

7 หลักการครองคนให้มีความสุข
1.มีเมตตา ปรารถนาให้อยู่ดีมีสุข 2.มีกรุณา ปรารถนาให้พ้นทุกข์ 3.พลอยยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี มุฑิตา 4.วางตนเป็นกลาง อุเบกขา

8 ศิลปะการรับใช้เพื่อนมนุษย์
การที่เรารักคนอื่น และน้อมตกลงรับใช้เพื่อนมนุษย์ เราจะได้รับความรักจากเพื่อนมนุษย์ที่เราเองก็มีวามสุข เขาเองก็มีความสุข ต่างฝ่ายต่างพร้อมที่จะหยิบยื่นให้ซึ้งกันและกัน

9 หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ
1.รู้จักให้ - ทาน 2.รู้จักสำรวม - กาย วาจา ใจ 3.มีความเสียสละ - จาคะ 4.มีความซื่อตรง - อาชชวะ 5.มีความสุภาพอ่อนโยน - มันทวะ 6.มีความเพียร - ตบะ 7.ไม่พยาบาท อาฆาต โกรธ - อักโกรธะ 8.ไม่เบียดเบียนผู้อื่น - อวิหิงสา 9.มีความอดทน - ขันติ 10.ปฏิบัติผิดทำนองคลองธรรม - อวิโรธนะ

10 คุณธรรมสำหรับการผูกใจคนและงาน
1.คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นประโยชน์ 2.มีความคิดพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง 3.มีความสำนึกในความรับผิดชอบสูง 4.มีความมั่นใจ ใช้สติปัญญา 5.มีหลักธรรมาภิบาล บริหารงานโปร่งใส 6.มีความใส่ใจ ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม

11 บุคลิกภาพของกัลยาณมิตรที่ดี
1.เป็นผู้น่ารัก จิตใจดี 2.เป็นผู้ที่น่านับถือ 3.เป็นผู้รู้จัก พูดจาดี มีเหตุผล 4.เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อคำวิพากย์วิจารณ์

12 คุณธรรมในการพูด พูดความจริง พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูดสร้างสรรค์
ไม่นินทา ว่าร้ายป้ายสีผู้อื่น มีความจริง บริสุทธิ์ใจในการพูด

13 ข้อคิด จงมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และ อ่อนน้อม ถ่อมตน รับใช้เพื่อนมนุษย์ โดยบริสุทธิ์ใจ ทำงานรับใช้ประชาชน ด้วยความเมตตา ปรารถนาดี ถือว่าได้ทำหน้าที่และปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกัน

14 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt พุทธธรรม นำบุคลิกภาพ อ.วิยะดา วรธนานันท์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google