งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมส่งกำลังบำรุงทหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

2 วิชา จริยธรรมการทำงาน ผู้บรรยาย พ.อ.นรินทร์ มีสมบูรณ์
พ.อ.นรินทร์ มีสมบูรณ์ ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

3 พ.อ.นรินทร์ มีสมบูรณ์ ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร
พ.อ.นรินทร์ มีสมบูรณ์ ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร การศึกษา เตรียมทหาร ๒๓ นายร้อย จปร.๓๔ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๗๔ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.บูรพา รางวัลเกียรติยศ เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน ปี ๔๖ การรับราชการ ผบ.มว.ปล.ร.๑ พัน.๒ รอ. ผบ.ร้อย.ลว.ไกล ที่ ๑ พล.๑ รอ. รอง ผบ.ร.๑ พัน .๑ รอ. ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร หน้าที่พิเศษ ราชองครักษ์เวร ปี ๔๔ - ๔๗ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

4 พระบรมราโชวาท การที่จะทำงานเพื่อความมั่นคงและก้าวหน้านั้น มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น จะต้องมีความร่วมมือ สัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

5 ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจึงมีส่วนสำคัญในการฝึกฝน ให้แต่และคนร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตน โดยเฉพาะการส่งสัญญาณให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงความต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร สำหรับการตัดสินใจตกลงใจของตน ในขณะเดียวกันแต่ละคนจะต้องสามารถคาดการณ์ผลของการปฏิบัติของหน่วยได้ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

6 วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกองบัญชาการร่วมในการป้องกันประเทศ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และควบคุมการปฏิบัติการของเหล่าทัพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและมิตรประเทศ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

7 ค่านิยมหลักกองบัญชาการกองทัพไทย
ความเป็นทหารอาชีพ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ การทำงานเป็นทีม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

8 ความเป็นทหารอาชีพ ความมีวินัย ความเป็นผู้นำ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ความซื่อสัตย์ การสร้างนวัตกรรม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

9 ความจงรักภักดี ๑. การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
๑. การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. การแสดงออกซึ่งการปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน หลักทั้ง ๓ ประการ ๓. การน้อมนำพระบรมราโชวาท มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ ราชการ และการดำเนินชีวิตอย่างจริงจัง กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

10 ความกล้าหาญ ๑. ลักษณะนิสัยที่เข้มแข็งเพื่อที่จะสร้างเกียรติยศต่อการตัดสินใจ ว่าผิดหรือถูก ๒. ความไม่เกรงกลัวในการเผชิญหน้าต่อภยันตราย กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

11 ทำงานเป็นทีม ๑. การบูรณาการ ๒. การปฏิบัติการร่วม ๓. เป็นหนึ่งเดียวกัน
๑. การบูรณาการ ๒. การปฏิบัติการร่วม ๓. เป็นหนึ่งเดียวกัน กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

12 ศีล ๕ ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒. เว้นจากการลักทรัพย์
๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒. เว้นจากการลักทรัพย์ ๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔. เว้นจากการพูดเท็จ ๕. เว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมา กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

13 พรหมวิหาร ๔ ๑. เมตตา - ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
๑. เมตตา - ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ๒. กรุณา - ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ๓. มุทิตา - ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ๔. อุเบกขา - การรู้จักวางเฉย กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

14 อิทธิบาท ๔ ๑. ฉันทะ - ความพอใจ ๒. วิริยะ - ความพากเพียร
๑. ฉันทะ - ความพอใจ ๒. วิริยะ - ความพากเพียร ๓. จิตตะ - การเอาใจใส่ ๔. วิมังสา - การใช้ปัญญาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

15 สังคหวัตถุ ๔ ๑. ทาน - การให้ การเสียสละ
๑. ทาน - การให้ การเสียสละ ๒. ปิยะวาจา - การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน ๓. อัตถจริยา - การสงเคราะห์ผู้อื่น ๔. สมานัตตา - ความเป็นผู้ที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

16 ทิศ ๖ ๑. ทิศเบื้องหน้า - บิดา มารดา ๒. ทิศเบื้องขวา - ครูอาจารย์
๑. ทิศเบื้องหน้า - บิดา มารดา ๒. ทิศเบื้องขวา - ครูอาจารย์ ๓. ทิศเบื้องหลัง - สามี ภรรยา ๔. ทิศเบื้องซ้าย - มิตรสหาย ๕. ทิศเบื้องบน - พระสงฆ์ สมณพราหมณ์ ๖. ทิศเบื้องล่าง - บุคคลที่ต่ำกว่า กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

17 โลกธรรม ๘ ๑. ได้ลาภ ๕. เสื่อมลาภ ๒. ได้ยศ ๖. เสื่อมยศ
๑. ได้ลาภ ๕. เสื่อมลาภ ๒. ได้ยศ ๖. เสื่อมยศ ๓. ได้รับสรรเสริญ ๗. ถูกนินทา ๔. ได้รับความสุข ๘. ได้รับความทุกข์ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ดาวน์โหลด ppt กรมส่งกำลังบำรุงทหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google