งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์วารุณี ถีระแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์วารุณี ถีระแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อาจารย์วารุณี ถีระแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
ทศพิธราชธรรม โดย อาจารย์วารุณี ถีระแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

2

3 ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรม ๑๐ คือ ธรรมสำหรับพระราชา ในการใช้พระราชอำนาจและการบำเพ็ญประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร ดังพระราชกรณียกิจที่ปรากฎ ๑๐ ประการ ดังนี้

4 ทาน การให้ และ แบ่งปันให้มวลประชา คือ บำเพ็ญตน เป็นผู้ ให้โดยมุ่งปกครองหรือทำงานเพื่อ ให้กับมวลประชา เอาใจใส่ จัดสรรสวัสดิการ การ ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์ ให้ประชาราษฎร์ได้รับ ประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนประสบทุกข์

5 ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สำรวมกาย และ วจี ประกอบการอย่างสุจริตประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง และ เป็นที่เคารพนับถือ

6 บริจาค การเสียสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมการเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายนิดเดียว คือ ต้องเห็นแก่ตัวให้น้อยหน่อยเท่านั้น

7 อาชชวะ ปฏิบัติภาระ โดยซื่อตรง คือ ซื่อตรง ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจไม่หลอกลวง

8 มัททวะ ความอ่อนโยนเข้าถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้างมีความงามสง่า เกิดแต่ ท่วงที กิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ควรได้ความรักภักดี

9 ตบะ พ้นจากการมัวเมาโดยเผากิเลส คือ ตัดกิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบงำจิตใจ ระงับยับยั้งข่มใจได้ไม่หลงไหลหมกมุ่นในความสุขสำราญและมั่นแต่จะบำเพ็ญเพียรทำกิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์

10 อักโกธะ ไม่โกรธ คือ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความ และกระทำการด้วยอำนาจความโกรธมีเมตตาประจำใจไว้ระงับความเคืองขุ่นวินิจฉัยความและกระทำการด้วยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม

11 อวิหิงสา ไม่เบียดเบียน คือ ไม่หลงอำนาจ ไม่บีบคั้นกดขี่ มีความกรุณาไม่หาเหตุเบียดเบียนลงโทษผู้ใดด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง มหาตมะคานธี

12 ขันติ ความอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตรำ อดทนต่อความเหนื่อยยาก

13 อวิโรธนะ ความไม่คลาดธรรม คือ การประพฤติอยู่ในธรรมอันถือประโยชน์สุขความดีงาม

14 ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10 ประการนี้ ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหัวใจในการปกครอง องค์พระมหากษัตริย์ หรือผู้ปกครองบ้านเมือง ได้ทรงเคารพและยึดเป็นแนวทางในการบริหารประเทศตลอดมา บุคคลใดก็ตาม หากประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม 10 ประการนี้ ย่อมได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าเป็นผู้ปกครองโดยธรรม และจะเป็นที่เคารพ สักการะของประชาชนและประชาชนจะถวายความจงรักภักดีเป็นอย่างยิ่ง และส่งผลให้สังคมนั้นสงบสุขในที่สุด

15 ด้วยความปรารถนาดีจาก อาจารย์วารุณี ถีระแก้ว ครู คศ.3 คอมพิวเตอร์
อาจารย์วารุณี ถีระแก้ว ครู คศ.3 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) โทร


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์วารุณี ถีระแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google