งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานและการประเมิน ด้านที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานและการประเมิน ด้านที่ ๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานและการประเมิน ด้านที่ ๓
ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่ 1 ข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ

2 ข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 1 ข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน

3 การคมนาคม พื้นที่ สังคม ศาสนา ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ ยาเสพติด
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาการ ผลที่เกิดกับผู้เรียน ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย ศาสนา ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ ยาเสพติด เหตุการณ์ความไม่สงบ

4 การคมนาคม พื้นที่ สังคม ศาสนา ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ ยาเสพติด
งานบริหารสถานศึกษา ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย ศาสนา ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ ยาเสพติด เหตุการณ์ความไม่สงบ

5 ข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน
ให้รายงานสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ภายใต้ข้อจำกัด (สภาพพื้นที่ สังคม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม เหตุการณ์ความไม่สงบ การคมนาคมฯลฯ) ในประเด็น : การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาการ ผลที่เกิดกับผู้เรียน ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

6 ส่วนที่ 1 ข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน
(เกริ่นนำข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน) การจัดการเรียนรู้ ......(ข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน) ๑.๑ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (ทำอย่างไร)..(มีองค์ประกอบอะไรบ้าง)..(นำไปใช้อย่างไร)...(ผลเป็นอย่างไร) ๑.๒ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ระเบียบการวัดและประเมินผล เครื่องมือการวัดและประเมินผล เอกสารหลักฐานอ้างอิง ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

7 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จทางด้านการสอน/การบริหาร
ส่วนที่ 2 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จทางด้านการสอน/การบริหาร

8 ประเมินเอกสาร เชิงประจักษ์ ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

9 รูปแบบรายงานการวิจัยเต็มรูป
ผลงานทางวิชาการ/วิจัย ผลลัพธ์ ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ ไม่เน้นการรายงานเต็มรูป

10 ชื่อผลงาน ความเป็นมา/แนวคิด วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ผลที่ได้รับ ข้อเสนอแนะ

11 ข้อเสนอแนะแนวทางการเขียนรายงาน
ความเป็นมา/แนวคิด (เขียนบรรยายสภาพและปัญหาที่บ่งบอกถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา แนวคิด/หลักการ/เหตุผล/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการเลือกแนวทางการพัฒนานี้ ความคิดสร้างสรรค์ ขอบเขต ตลอดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข) ๒) วัตถุประสงค์ (เขียนระบุถึงผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการศึกษา/พัฒนา ตามสภาพจริง ควรจำแนกเป็นข้อ ๆ)

12 ๓) วิธีดำเนินการ ๔) ผลที่ได้รับ ๕) ข้อเสนอแนะ
๓) วิธีดำเนินการ (เขียนถึงขั้นตอนการศึกษา/พัฒนาตั้งแต่ การวิเคราะห์ปัญหา/การเลือกแนวทางการพัฒนา/ กระบวนการพัฒนา/สื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้/การประเมินผล/การเผยแพร่ผลงาน อาจแสดงเป็นลักษณะแผนภาพ แผนภูมิ) ๔) ผลที่ได้รับ (เขียนถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของผลงานต่อ : ความก้าวหน้า ผู้เรียน ครู การจัดการศึกษา ชุมชน ฯลฯ อาจมีข้อมูลและสารสนเทศประกอบ) ๕) ข้อเสนอแนะ (เขียนถึงข้อเสนอแนะของการดำเนินการ/การนำไปใช้ขยายผล/การพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป)

13

14

15

16

17

18

19 “......ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลั้น สำรวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ…...” พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๓

20 สวัสดี สวัสดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การรายงานและการประเมิน ด้านที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google