งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล
หลักธรรมาภิบาล โดย นางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖

2 หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นหลักการบริหารที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

3 หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
หลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า

4 หลักนิติธรรม หลักนิติธรรม ได้แก่การออกกฎ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ
ของโรงเรียนให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และบุคลากรในสถานศึกษายินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล

5 หลักคุณธรรม หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในสิ่งถูกต้อง ดีงาม
หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในสิ่งถูกต้อง ดีงาม โดยผู้บริหารสถานศึกษายึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร พัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยติดตัว

6 หลักความโปร่งใส หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันของคนในสถานศึกษา โดยปรับปรุงกลไกในการทำงาน ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและมีกระบวนการ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนได้

7 หลักการมีส่วนร่วม หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นใน การตัดสินใจปัญหาสำคัญของสถานศึกษา ไม่ว่าด้วยการ แจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ

8 หลักความรับผิดชอบ หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่
สำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การใส่ใจปัญหาของ สถานศึกษา และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจน การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะรับ ผลจากการกระทำของตน

9 หลักความคุ้มค่า หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษามีความ ประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าและมีการบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในระดับต่างๆ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google