งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษา ปริญญาโทโสตทัศนศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษา ปริญญาโทโสตทัศนศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษา ปริญญาโทโสตทัศนศึกษา
ประวัติ รศ.สิทธิ พิกุลศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษา ปริญญาโทโสตทัศนศึกษา ประสบการณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ลำปาง หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มือถือ

2 ผู้นำ ตอนที่ 1 ความหมาย “คนเรานั้นอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็นสังคม แต่จะรวมกันแค่เพียงภายนอก ส่วนข้างในค่อนข้างจะกระจัดกระจาย จึงได้เกิดภาวะผู้นำ ที่จะชักนำให้คนทั้งหลายประสานกัน โดยจะต้องใช้สติปัญญาความดีงาม ความรู้ และความสามารถ” “พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

3 องค์ประกอบในความเป็นผู้นำ
1. สถานการณ์ 2. ตัวผู้นำ 3. ผู้ตาม (ผู้ร่วมไปด้วย) 4. จุดหมาย 5. หลักและวิธีการ 6. สิ่งที่จะทำ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มองกว้างคิดไกล และใฝ่สูง”

4 ผู้นำ ผู้นำในเชิงวิชาการ
“ผู้นำ” คือบุคคลที่มีบทบาทในการวางแผนการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายขององค์การ จะต้องสร้างแรงในการจูงใจในการทำงาน “ภาวะผู้นำ” เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือกลุ่ม เพื่อกำหนดเป้าหมายนำไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งมาจากความรู้ความสามารถของผู้นำในองค์กร “ผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถสูงเพียงใด แต่ขาดมนุษยสัมพันธ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ ก็จะประสบความล้มเหลวในการทำงานทันที”


ดาวน์โหลด ppt การศึกษา ปริญญาโทโสตทัศนศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google