งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการตลาดและการกำหนด กลยุทธ์การตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการตลาดและการกำหนด กลยุทธ์การตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการตลาดและการกำหนด กลยุทธ์การตลาด
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 วัตถุประสงค์ การตลาด และการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด การตลาด และการกำหนดกลยุทธ์การตลาด 2. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาดของสหกรณ์ 3. เพื่อให้สหกรณ์สามารถจำหน่ายสินค้าและเข้าแข่งขันได้ในตลาด

3 ประเด็นการศึกษา 1. แนวคิดการตลาดในปัจจุบัน 2. การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย
3. การกำหนดกลยุทธ์การตลาด

4 แนวคิดการตลาดในปัจจุบัน
“การตลาดเพื่อสังคม” - การตลาดนำการผลิต - สร้างกำไรระยะยาว ผ่านความพึงพอใจของผู้บริโภค - คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการตลาดและการกำหนด กลยุทธ์การตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google