งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information and Communication Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information and Communication Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information and Communication Technology
13 July 2002 Information and Communication Technology Lab 3 New โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

2 ปฏิบัติการที่ 3 การใช้โปรแกรมสร้างเอกสารในสำนักงาน
วัตถุประสงค์ รู้จักโปรแกรมสร้างเอกสารในชุด OpenOffice.org และชุด Microsoft Office รู้จักคำสั่งพื้นฐานในการใช้งานของโปรแกรมสร้างเอกสารในชุด OpenOffice.org และชุด Microsoft Office สามารถใช้งานโปรแกรมสร้างเอกสารระดับเบื้องต้นได้ เช่น บทความ จดหมาย บันทึกข้อความ ใบปิดประกาศ แผ่นพับ ตารางข้อมูล 13 October 2007

3 โปรแกรมสำนักงาน MicrosoftOffice
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing) - Word ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (Spread sheet) - Excel ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management) - Access ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software) - Powerpoint 13 October 2007

4 โปรแกรมสำนักงานชุด OpenOffice
โปรแกรมหลักในชุด OpenOffice.org ประกอบด้วย โปรแกรมสร้างเอกสาร (OpenOffice.org Writer) โปรแกรมตารางคำนวณ (OpenOffice.org Calc) โปรแกรมนำเสนอผลงาน (OpenOffice.org Impress) โปรแกรมสร้างฐานข้อมูล (OpenOffice.org Base) โปรแกรมวาดรูป (OpenOffice.org Draw) โปรแกรมสร้างสูตรคำนวณ (OpenOffice.org Math) 13 October 2007

5 ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing)
ใช้สำหรับเอกสารต่างๆ สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบตามต้องการ Microsoft Word (Microsoft Office) Corel WordPerfect Writer (OpenOffice.org) Pladao Writer (Pladao Office) KWord (KOffice) OfficeTLE 13 October 2007

6 หลักการทำงานพื้นฐาน สรุปหลักการทำงานพื้นฐานของโปรแกรมสร้างเอกสาร
จัดเอกสาร บันทึกลงสื่อ นำเอาไปใช้ 13 October 2007

7 การประยุกต์ใช้งาน สรุปการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสร้างเอกสาร
เอกสารประเภทบทความทั่วไป หนังสือราชการ บันทึกข้อความ จดหมายทั่วไป รายงานทางวิชาการ จุลสาร จดหมายข่าว แผ่นพับ 13 October 2007

8 เริ่มต้นใช้งาน การเปิดโปรแกรมประมวลผลคำ ศึกษาโปรแกรมประมวลผลคำ
Title bar, Menu Bar, Tool Bar, Status bar พื้นที่ทำงาน, Scroll bar เลือกรูปแบบเอกสาร เริ่มพิมพ์เอกสารใหม่ จัดตำแหน่ง และแก้ไข บันทึกลงสื่อ เปิดเอกสารเก่า การออกจากโปรแกรม 13 October 2007

9 การเรียกใช้โปรแกรมชุด OpenOffice 2.02
13 October 2007

10 การใช้งานโปรแกรมสร้างเอกสาร Writer
13 October 2007

11 โปรแกรมสร้างเอกสาร (OpenOffice.org Writer)
13 October 2007

12 ตัวอย่างงานสร้างเอกสาร
13 October 2007

13 สรุปชื่อโปรแกรมสำนักงาน
MS Office OpenOffice.org PladaoOffice KOffice OfficeTLE Word (.doc) Writer (.odt) Writer Kword Writer (.sxw) Excel (.xls) Calc (.ods) Calc Kspread Calc (.sxc) Powerpoint (.ppt) Impress (.odp) Impress Kpresenter Impress (.sxi) Access (.mdb) Base (.odb) Draw (.odg) Draw Math Math 13 October 2007

14 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th 13 July 2002


ดาวน์โหลด ppt Information and Communication Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google