งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Basic SQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Basic SQL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Basic SQL
20 July 2001 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Basic SQL โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

2 ภาษา SQL SQL ย่อมาจาก Structured Query Language
20 July 2001 ภาษา SQL SQL ย่อมาจาก Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานกลาง ใช้จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล สามารถใช้ร่วมกับ DB ต่างๆ เช่น MS Access. Oracle, ฯลฯ ภาษา SQL มีหลายแบบ เช่น ANSI SQL, MS Jet SQL 2 August 2007

3 รูปแบบคำสั่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม Data Definition Language (DDL)
20 July 2001 รูปแบบคำสั่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม Data Definition Language (DDL) Create Database Create Table Data Manipulation Language (DML) Select Insert Update Delete 2 August 2007

4 คำสั่ง Create Database และ Create table
CREATE DATABASE <database-name> CREATE sample Create Table ใช้สร้างตารางในฐานข้อมูล CREATE TABLE <table-name (structure1, structure2, …, …)> CREATE member (ID(Text), mName, Age(Number)) 2 August 2007

5 Select การเรียกใช้ข้อมูลอย่างง่าย
20 July 2001 Select การเรียกใช้ข้อมูลอย่างง่าย รูปแบบ Select SELECT <field-name> FROM <table-name> ตัวอย่าง SELECT studName FROM TblStudent SELECT code, title, author FROM TblBook SELECT * FROM TblBook 2 August 2007

6 การเรียกใช้ข้อมูลแบบมีเงื่อนไข WHERE
20 July 2001 การเรียกใช้ข้อมูลแบบมีเงื่อนไข WHERE รูปแบบ SELECT <field-name> FROM <table-name> [WHERE <condition>] ตัวอย่าง SELECT * From TblBook WHERE type=“Graphic” SELECT * From TblBook WHERE type=“graphic” and price<=1500 2 August 2007

7 การใช้ WHERE ร่วมกับเงื่อนไขอื่น
20 July 2001 การใช้ WHERE ร่วมกับเงื่อนไขอื่น BETWEEN SELECT * From TblBook WHERE price BETWEEN 500 AND 1000 IN/NOT IN SELECT * From TblBook WHERE price IN[1500, 3000] 2 August 2007

8 การใช้ WHERE ร่วมกับ LIKE
20 July 2001 การใช้ WHERE ร่วมกับ LIKE LIKE คำสั่ง LIKE ใช้ร่วมกับเครื่องหมายที่ใช้แทนข้อความใดๆ เครื่องหมาย “*” SELECT * From TblBook WHERE title LIKE “com*” เครื่องหมาย “?” SELECT * From TblBook WHERE title LIKE “b?y” เครื่องหมาย “#” SELECT * From TblBook WHERE title LIKE “1#3*” 2 August 2007

9 20 July 2001 คำสั่ง ORDER BY ORDER BY ใช้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับตามเงื่อนไข จากน้อยไปหามาก (ASC หรือ Ascending) หรือมากไปหาน้อย (DESC หรือ Descending) ตัวอย่าง SELECT * From TblBook ORDER BY author SELECT * From TblBook ORDER BY price DESC 2 August 2007

10 การเพิ่มข้อมูล (Insert)
20 July 2001 การเพิ่มข้อมูล (Insert) รูปแบบ INSERT INTO <table-name> [<field-name1>, <field-name2>, … )] VALUES (value1,value2,…) ตัวอย่าง INSERT INTO TblBook (code, title, author) VALUES (10048, Script in ASP, Bill C. Henry) INSERT INTO TblBook VALUES (10023, MS VBScript, John C. enry, 1300, Language, 1998) 2 August 2007

11 การแก้ไขข้อมูล (UPDATE)
20 July 2001 การแก้ไขข้อมูล (UPDATE) รูปแบบ UPDATE <table-name> SET Field-name=value [WHERE <condition>] ตัวอย่าง UPDATE TblBook SET author=‘W. White’ WHERE code=‘20034’ UPDATE TblBook SET price=price*0.5 2 August 2007

12 การลบข้อมูล (DELETE) รูปแบบ ตัวอย่าง
20 July 2001 การลบข้อมูล (DELETE) รูปแบบ DELETE * FROM <table-name> WHERE <condition> ตัวอย่าง DELETE * FROM TblBook WHERE code=‘20034’ DELETE FROM TblBook WHERE type=‘Graphic’ 2 August 2007

13 20 July 2001 SQL ใน Access Query ใน Access คือการใช้คำสั่ง SQL เพิ่อกำหนดเงื่อนไข แล้วแสดงข้อมูลจากตาราง Access มีมุมมอง SQL ที่เป็นการสร้างคำสั่ง SQL เราสามารถคัดลอกคำสั่ง SQL ใน Access มาใช้ใน ASP ได้โดยไม่ต้องแก้ไขเลย 2 August 2007

14 การใช้ SQL จาก Query ใน Access
20 July 2001 การใช้ SQL จาก Query ใน Access Create query in Design View เลือกตารางจาก Dialog Box เลือกฟีลด์ที่ต้องการจนครบ ใส่เงื่อนไขที่ต้องการ เช่น Graphic ใน ฟีลด์ที่ต้องการ ใช้มุมมอง Datasheet แสดงผลเป็นตาราง Query จากเมนู View --> SQLView 2 August 2007

15 The End ASP and Database Next attraction 2 August 2007
20 July 2001 The End Next attraction ASP and Database 2 August 2007


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Basic SQL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google