งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดส่งข้อมูลตราสารหนี้ โดยช่องทาง Internet หรือ DMS DA (Extranet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดส่งข้อมูลตราสารหนี้ โดยช่องทาง Internet หรือ DMS DA (Extranet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดส่งข้อมูลตราสารหนี้ โดยช่องทาง Internet หรือ DMS DA (Extranet)
วันที่ 23 มิถุนายน 2549

2 บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เอกสารและขั้นตอนดำเนินการ
หัวข้อชี้แจง บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เอกสารและขั้นตอนดำเนินการ UserID และ Password การแจ้งกำหนดสิทธิ์ Officer สาธิตระบบ

3 บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติ - การยืนยันตัวบุคคล (Authentication) - การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Authorization) - การรับส่งข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ (Integrity) - รักษาความลับข้อมูล (Confidentiality)

4 ระเบียบฯและแบบฟอร์มต่างๆ
1. ระเบียบธปท.ว่าด้วยการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 2. แบบฟอร์มตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม 3. หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 4. หนังสือมอบอำนาจเป็นผู้จัดการสิทธิ 5. หนังสือแต่งตั้งและกำหนดสิทธิ Officer

5 ระเบียบฯและแบบฟอร์มต่างๆ(ต่อ)
6. การขอมีรหัสประจำองค์กร 6.1 คำขอรหัสประจำองค์กร 6.2 คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลองค์กร 7. คู่มือการใช้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

6 เอกสารและขั้นตอนดำเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสมัครเป็นผู้ใช้บริการที่ DMS Admin. 1.1 ของผู้ใช้บริการ - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล - สำเนา PID ของผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้จัดการสิทธิ(ถ้ามี) และ ผู้ปฏิบัติงาน 1.2 ตามแบบฟอร์มที่ ธปท.กำหนด ตย.ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม - หนังสือแสดงความตกลงขอใช้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต - หนังสือมอบอำนาจเป็นผู้จัดการสิทธิ - หนังสือแต่งตั้งและกำหนดสิทธิ Officer เมื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงให้ใช้แทน ฉบับเดิมทุกครั้ง ระบุชื่อ , สำเนา PID , address - คำขอรหัสประจำองค์กร

7 เอกสารและขั้นตอนดำเนินการ(ต่อ)
2. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว ธปท.จึงกำหนดสิทธิ์ และmail แจ้งรหัสประจำองค์กร และ Password ของ Officer ต่อผู้ใช้บริการ 3. เข้าใช้งานระบบ คลิกโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล (Data Management System) คลิกบริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต คลิกเข้าระบบการรับส่งข้อมูล

8 UserID และ Password UserID - เป็น address (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร) โดย 1) ผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดเอง 2) กรณีลืม UserID ผู้ใช้งานต้องติดต่อกับ DMS Admin.

9 UserID และ Password(ต่อ)
Password - เป็น Character ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข ความยาวอย่างน้อย 8 หลัก โดย 1) ระบบสร้างให้สำหรับครั้งแรก 2) ในการเข้าใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยน password ที่ระบบสร้างให้ จึงจะสามารถใช้ระบบได้ 3) ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน password ได้ตลอดตามต้องการ 4) กรณีลืม password ผู้ใช้งานต้อง request new password จากระบบ โดยจะต้องเปลี่ยน password ที่ได้จากระบบก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

10 การแจ้งกำหนดสิทธิ์ Officer
ตัวอย่าง การทำหนังสือแต่งตั้งและกำหนดสิทธิ ผู้ใช้บริการ 2 ราย (ครั้งแรก) 1. นายก ยินดี ให้ส่งข้อมูลตราสารหนี้ 2. นายข ดี ใจ ให้ส่งข้อมูลตราสารหนี้

11 หัวข้อการประชุม

12 การเพิ่ม/ปรับปรุง Officer
ตัวอย่าง การแจ้งปรับปรุงตัวบุคคลครั้งต่อไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล ให้แจ้งปรับปรุงผู้ส่งข้อมูลต่อธปท. โดยระบุชื่อผู้ส่งข้อมูลที่มีอยู่จริงทั้งหมด ซึ่งธปท.จะใช้ทดแทนฉบับเดิม นายก ยินดี ให้ส่งข้อมูลตราสารหนี้ (คงเดิม) นายค สุขสุด เป็นผู้ส่งข้อมูลตราสารหนี้ (เพิ่ม) นายข ดี ใจ ยกเลิกการส่งข้อมูลตราสารหนี้ - ไม่ต้องแจ้ง

13

14 การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
สาธิตการส่งข้อมูล

15 องค์ประกอบของระบบ

16

17 องค์ประกอบของระบบ

18 องค์ประกอบของระบบ

19 องค์ประกอบของระบบ

20 องค์ประกอบของระบบ

21

22

23 องค์ประกอบของระบบ

24 องค์ประกอบของระบบ

25 องค์ประกอบของระบบ

26

27 องค์ประกอบของระบบ

28 องค์ประกอบของระบบ

29 องค์ประกอบของระบบ

30 องค์ประกอบของระบบ

31 องค์ประกอบของระบบ

32 องค์ประกอบของระบบ

33 องค์ประกอบของระบบ

34 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
1. จัดทำข้อมูลให้ตรงตาม Template ที่ธปท.ประกาศ 2. การส่งข้อมูลต้องระบุงวด และ ชื่อไฟล์ให้ถูกต้องตรงกัน 3. เมื่อส่งข้อมูลซ้ำเพื่อทดแทนไฟล์เดิม ควรแจ้งผู้ติดตามข้อมูล ของธปท.ด้วย 4. หลังการส่งข้อมูล ควรตรวจสอบสถานะการส่งว่าธปท.ได้รับ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 5. กรณีผู้ส่งข้อมูลลาออก ให้จัดทำหนังสือแต่งตั้งและกำหนดสิทธิใหม่

35 ผู้ประสานงาน ให้คำแนะนำด้านเอกสาร และให้สิทธิ์ผู้ส่งข้อมูล (DMS Admin)
ช่องทาง Internet คุณเอกชัย เลิศพนารักษ์ โทร คุณสมบัติ แสนบุตร โทร ช่องทาง Extranet คุณวิเชียร ทันตศุภารักษ์ โทร

36 ส่งเอกสารสมัครใช้บริการที่ ชั้น 6 อาคารสนญ.
การจัดส่งเอกสาร ส่งเอกสารสมัครใช้บริการที่ ชั้น 6 อาคารสนญ. ทีมสนับสนุนระบบการบริหารข้อมูล(DMS Admin) ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถ.สามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม


ดาวน์โหลด ppt การจัดส่งข้อมูลตราสารหนี้ โดยช่องทาง Internet หรือ DMS DA (Extranet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google