งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Cochrane Library โดย...รุจิรดา ระวีศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Cochrane Library โดย...รุจิรดา ระวีศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Cochrane Library โดย...รุจิรดา ระวีศรี
Welcome. During this tutorial you will learn about The Cochrane library and how to use it. โดย...รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 The Cochrane Library คือแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงคุณภาพสูงและเป็นกลางเกี่ยวกับผลกระทบด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการให้บริการรักษาทางการแพทย์ ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 6 ฐานดังนี้

3 Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews)
Other Reviews (Database of Abstracts of Reviews of Effects-DARE) Clinical Trial (The Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL) Methods Studies (The Cochrane Methodology Register-CMR) Technology Assessment (Health Technology Assessment Database HTA) Economic Evaluations (NHS Economics Evaluation Database-NHS EED) 3

4 Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews)
1. Cochrane Review เป็น Systematic Review ฉบับเต็ม 2. Cochrane Protocol สำหรับ Review ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเดินการ ประกอบด้วยความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา

5 (Database of Abstracts of Reviews of Effects-DARE)
Other Reviews (Database of Abstracts of Reviews of Effects-DARE) เป็นฐานข้อมูลที่เป็นบทคัดย่อของบทสรุป Systematic Reviews ร่วมกับคำวิจารณ์โดยทีมของกลุ่ม DARE ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ข้อมูลที่มีข้อจำกัดของเวลาและต้องการทราบผลของการักษา มีการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและสรุปเพิ่มเติม ในกรณีที่ไม่มี Systematic Reviews ใน Cochrane Library

6 (The Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL)
Clinical Trial (The Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL) เป็นบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รายงานเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) ในสาขาต่างๆ จากแหล่งต่างๆ เช่น MEDLINE, EMBASE และแหล่งอื่นๆ ที่ตีพิมพ์และไม่มีตีพิมพ์ฉบับเต็มแต่อาจจะมีเรื่องย่อให้ ข้อมูลประมาณ 3 ใน 5 ส่วนมาจาก MEDLINE นอกจากนั้นเป็นความร่วมมือของกลุ่ม Cochrane Collaborative Review Group ที่รวบรวมขึ้นมา เป็นประโยชน์มากเพราะรวบรวมงานวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกไว้ในแหล่งเดียวกัน 6

7 (The Cochrane Methodology Register-CMR)
Methods Studies (The Cochrane Methodology Register-CMR) เป็นบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ช่วยผู้ใช้ที่ต้องการค้นข้อมูลใหม่ๆ วิธีต่างๆ ที่ใช้ในการทำ Controlled trials ระเบียบวิธี Review งานวิจัยด้านระเบียบที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงหนังสือ รายงานการประชุมและบทความวารสารที่เป็นเรื่องของ systematic reviews และ meta-analysis เป็นการใช้ hand searching และค้นจาก MEDLINE บางครั้งมีเรื่องย่อให้ แต่ไม่มีฉบับเต็ม 7

8 Technology Assessment
(Health Technology Assessment Database HTA) ฐานข้อมูลนี้รวบรวมรายงานที่เป็นการประเมินทาง health technology assessments เนื้อหาครอบคลุมทางด้าน medical, social, ethical and economic วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและความคุ้มทุนของการดูแลทางการแพทย์ 8

9 (NHS Economics Evaluation Database-NHS EED)
Economic Evaluations (NHS Economics Evaluation Database-NHS EED) เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ costs และ effects ที่สำคัญในการตัดสินใจในการรักษา โดยรวบรวมข้อมูลด้วย systematically identifying economic evaluations appraising their quality highlighting their relative strengths and weaknesses The database contains over 5,000 abstracts of quality assessed economic evaluations. 9

10 สืบค้นที่ www.mfu.ac.th/center/lib
ให้บริการสืบค้นผ่านหน้าโฮมเพจศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันที หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยให้เชื่อมต่อระบบด้วย SSL VPN โดย login User ID: (รหัสนักศึกษา) Password: (ที่ได้ลงทะเบียนไว้)

11 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources)

12 คลิกเลือกจากกลุ่ม Online Databases
อ่านคำแนะนำ SSL VPN

13 เลือกฐานข้อมูล The Cochrane Library

14 วิธีการสืบค้นข้อมูล Search ให้ระบุคำค้นหาตามต้องการ
1 2 Search ให้ระบุคำค้นหาตามต้องการ Browse เลือกค้นหาตาม systematic review 14

15 วิธีการสืบค้นข้อมูล (ต่อ)
3 4 3. Browse เลือกค้นหาวิธีการใหม่ๆ /งานวิจัยใหม่ๆ สืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

16 วิธีสืบค้นแบบ Search 1.พิมพ์คำค้นที่ต้องการลงในช่อง และเลือกประเภทคำค้นได้ 2. คลิกปุ่ม GO

17 ผลลัพธ์การสืบค้น 1 2 1.จำนวนผลลัพธ์แบ่งตามกลุ่ม เช่นการรักษา วิธีการ 2.รายละเอียดแต่ละรายการ

18 ปรับปรุงผลลัพธ์ โดยเลือกข้อมูล Current

19 แสดงผลลัพธ์ที่ปรับปรุงแล้ว
เลือกปรับปรุงผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด

20 จัดการผลลัพธ์ แสดงข้อมูลรูปแบบ PDF เลือกแบบย่อ/แบบมาตรฐาน/หรือแบบความละเอียดสูง

21 ตย. ผลลัพธ์แบบ PDF เลือก save,print ได้

22 การสืบค้นแบบ Browse Database of systematic reviews

23 แสดงเรื่องย่อยภายในหัวเรื่อง Cancer
Breast (35) Breast list 35 review(s) Chemotherapy (12)

24 บทความเกี่ยวกับเรื่อง Chemotherapy
คลิกชื่อบทความ

25 แสดงรายละเอียดบทความ / เลือกรูปแบบจัดการผลลัพธ์

26 เลือก Figure แสดงเฉพาะภาพเท่านั้น

27 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel ,


ดาวน์โหลด ppt The Cochrane Library โดย...รุจิรดา ระวีศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google