งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) การใช้งานฐานข้อมูล โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/04/54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) การใช้งานฐานข้อมูล โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/04/54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) การใช้งานฐานข้อมูล โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/04/54 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 ●IEL คืออะไร ●หน้าจอหลัก (Homepage) ●การค้นหาบทความแบบไล่เรียงตามประเภทเอกสาร (Browse)  วารสาร (Journals & Magazines)  เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings)  เอกสารมาตรฐาน (Standards) ●วิธีการสืบค้นเอกสาร  Basic Search  Advanced Keyword/Phrases  Publication Quick Search ●หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) ●หน้าแสดงเอกสาร (AbstractPlus) ●ดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม ●เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ●Scitopia.org สารบัญ

3 IEL : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 2 ล้านจากสิ่งพิมพ์ มากกว่า 12,000 ชื่อ ซึ่งสามารถแยกประเภทของ สิ่งพิมพ์ได้ดังนี้ Content

4 ● Journals, Transactions, และ Magazines ของ IEEE ย้อนหลังถึงมกราคม 1988 และเนื้อหาบางฉบับย้อนหลังถึง ปี 1913 ● Conference Proceedings ของ IEEE ให้ข้อมูลย้อนหลัง ถึงมกราคม 1988 และเนื้อหาบางเรื่องย้อนหลังถึงปี 1953 ● IEEE Standards ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม 1988 รวมถึงมาตรฐานเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว ● IET Journals, Letters, Magazines และ Conference Proceedings ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1988 Content

5 Subject Coverage ●Acoustics ●Biomedical Eng ●Computing ●Electrical Eng ●Industrial Eng ●Info Systems ●Nuclear Science ●Physics ●Remote Sensing ●Storage ●Web Applications ●Acoustics ●Biomedical Eng ●Computing ●Electrical Eng ●Industrial Eng ●Info Systems ●Nuclear Science ●Physics ●Remote Sensing ●Storage ●Web Applications ●Aerospace ●Biometrics ●Cybernetics ●Civil Eng ●Info Technology ●Optics ●Radiology ●Software ●Transportation ●Wireless ●Aerospace ●Biometrics ●Cybernetics ●Civil Eng ●Info Technology ●Optics ●Radiology ●Software ●Transportation ●Wireless

6 1. Browse 2. Search Basic Search Advanced Keyword/Phrases Publication Quick Search CrossRef Search Scitopia.org Search Methods

7 Homepage

8 Browse: การสืบค้นแบบไล่เรียงเนื้อหาตามประเภทของสิ่งพิมพ์ Browse

9 1. ไล่เรียงดูรายชื่อวารสารตามลำดับตัวอักษร 2. หรือ พิมพ์คำเพียงบางส่วนจากชื่อวารสาร และคลิกปุ่ม Browse 3. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ 1 2 3 Browse Journals & Magazines: By Title

10 1. ไล่เรียงดูรายชื่อวารสารตามสาขาวิชาที่สนใจ 2. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ Browse Journals & Magazines: By Subject 1 2

11 1. เลือกปีที่ตีพิมพ์และฉบับที่ต้องการ 2. หรือ เลือกสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ปีที่ ฉบับที่ และ เลขหน้าเริ่มต้น 3. รายละเอียดข้อมูลวารสาร 1 Browse Journals & Magazines 3 2

12 12 1. เรียกดูสาระสังเขป 2. เรียกดูบทความฉบับเต็มรูปแบบ PDF

13 1. ไล่เรียงดูรายชื่อการประชุมตามลำดับตัวอักษร 2. หรือ พิมพ์คำเพียงบางส่วนของชื่อการประชุม และคลิกปุ่ม Browse 3. คลิกเลือกชื่อการประชุมที่ต้องการ Browse Conference Proceedings: By Title 1 2 3

14 Browse Conference Proceedings: By Subject 1. ไล่เรียงดูรายชื่อการประชุมตามสาขาวิชาที่สนใจ 2. คลิกเลือกชื่อการประชุมที่ต้องการ 1 2

15 Browse Conference Proceedings 12 1. เรียกดูสาระสังเขป 2. เรียกดูบทความฉบับเต็มรูปแบบ PDF 3. เรียกดูสื่อผสม เช่น ไฟล์เสียง, ไฟล์วีดีโอ, ไฟล์ PowerPoint เป็นต้น 3

16 Browse Standards: By Number 1 2 3 1. ไล่เรียงดูมาตรฐานตามลำดับตัวเลข 2. หรือ พิมพ์หมายเลขมาตรฐาน หรือคำสำคัญบางส่วนของมาตรฐาน คลิก ปุ่ม Browse 3. คลิกเลือกมาตรฐานที่ต้องการ

17 Browse Standards: By Subject 1. ไล่เรียงดูมาตรฐานตามสาขาวิชาที่สนใจ 2. คลิกเลือกมาตรฐานที่ต้องการ 1 2

18 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. คลิก Search เพื่อทำการสืบค้น 3. คลิกที่ Advanced Search เพื่อเลือกสืบค้นขั้นสูง Basic Search Basic Search 1 “fiber optics” 2 3

19 1. เลือกขอบเขตการค้น2. พิมพ์คำหรือวลี 3. เลือกเขตข้อมูล 4. ระบุคำเชื่อม 5. กำหนดสืบค้นเฉพาะเอกสารที่ได้สิทธิ์ในการเข้าดูเนื้อหา 6. กำหนดสำนักพิมพ์7. กำหนดประเภทสิ่งพิมพ์ 8. กำหนดสาขาวิชา 9. กำหนดช่วงเวลา 10. คลิก Search 11. หรือ เลือกค้นในรูปแบบชุดคำสั่ง 1 2 3 4 5 Advanced Keyword/Phrases 6 7 8 10 9 11

20 Advanced: Command Search พิมพ์คำค้นในรูปแบบชุดคำสั่ง แล้วคลิก Search

21 Publication Quick Search เป็นการสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อสิ่งพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า เป็นต้น 1. พิมพ์เฉพาะข้อมูลอ้างอิงเท่าที่ทราบ 2. คลิก Quick Search 1 2

22 Search Results 1. เรียกดูสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF ของเอกสาร 2. เลือกส่งอีเมล สั่งพิมพ์ หรือ ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมรายการผลลัพธ์ 3. เลือกจำกัดหรือขยายผลลัพธ์จากส่วน Refine/Expand Results 1 2 3

23 AbstractPlus

24 Download Citation 1. เลือกดาวน์โหลดเฉพาะรายการบรรณานุกรม หรือ พร้อมด้วยสาระสังเขป 2. เลือกโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote หรือ RefWorks 3. คลิกปุ่ม Download Citation 1 2 3

25 References References รายการเอกสารที่ใช้อ้างอิง

26 Citing Documents Citing Documents รายการเอกสารที่อ้างถึง

27 Print, Save Full Text- PDF

28 Scitopia.org Scitopia.org เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งใน ปัจจุบันและย้อนหลังกว่า 350 ปี จากสมาคมชั้นนำกว่า 21 สมาคม พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการสืบค้นและคลิก Search เพื่อสืบค้น

29 Scitopia: Search Results เลือกรายการที่ต้องการ

30


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) การใช้งานฐานข้อมูล โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/04/54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google