งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research & Development รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research & Development รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research & Development รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.
การวิจัยและพัฒนา Research & Development รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

2 การวิจัยและพัฒนา Research and Development
เป็นการวิจัยที่มุ่งพัฒนา ทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อ ยกระดับคุณภาพงาน มุ่งพัฒนานวัตกรรม

3 ลักษณะของ R&D

4 ลักษณะสำคัญ เกิดจากความไม่พอใจในงานหรือคุณภาพงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน มีการสร้างนวัตกรรม/ชิ้นงาน/กระบวนการทำงานใหม่ ๆ นำมาใช้ในการยกระดับคุณภาพงาน(Treatment) มีการพัฒนานวัตกรรมในลักษณะของ R&D อย่างต่อเนื่อง จนได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ แล้วทำการทดลองใช้ครั้งสำคัญ ก่อนที่จะสรุปผลการวิจัย ผลลัพธ์ที่ได้ คือ นวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ เป็นรูปธรรม

5 วิถีปฏิบัติของนักพัฒนา ปฏิบัติการที่สร้างสรรค์
สังเกต/ วิเคราะห์ปัญหา Pre-test สังเกต/ วัด-ประเมิน สภาพปัญหา ครั้งใหม่ Post-test นวัตกรรม X 2 1 วิธีการใหม่ ๆ ปฏิบัติการที่สร้างสรรค์

6 Procedure/Process/Style
ประเภทของนวัตกรรม 1. นวัตกรรมประเภทสื่อ อุปกรณ์ ชิ้นงาน Materials 2. นวัตกรรมประเภท รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการจัดการ Procedure/Process/Style

7 นวัตกรรมประเภท สื่อ อุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือประเภทสิ่งประดิษฐ์
ชิ้นงาน หรือประเภทสิ่งประดิษฐ์ Materials

8 อาวุธ จรวด คอมพิวเตอร์ รถยนต์ สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ

9 การดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก
คู่มือ การดูแลผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ชุดเอกสารเสริมความรู้ สำหรับพยาบาลแผนกอายุรกรรม เล่มที่ 1 เรื่อง

10 ชุดสื่อนิเทศประจำหอผู้ป่วย ชุดเอกสารเสริมความรู้
สำหรับพยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม

11 วิจัยและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาชุดการสอน
เอกสารเสริมความรู้เรื่องต่าง ๆ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิดีทัศน์ เรื่องต่าง ๆ

12 ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ระดับที่ 1
ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ระดับที่ 2-15

13 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

14 การพัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซด์ เพื่อเสริมทักษะการอ่าน การเขียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

15 การพัฒนา ชุดกิจกรรมสำหรับพ่อแม่ เพื่อการพัฒนทาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับปฐมวัย

16 ประเภทวิธีการ รูปแบบการจัดการ
หรือระบบงานต่าง ๆ Process /Procedure

17 MBO Q.C Q.C.C. TQM BSC ISO

18 ระบบบริหารจัดการใหม่ ๆ
รูปแบบการสอน วิธีสอนแบบต่าง ๆ ระบบบริหารจัดการใหม่ ๆ

19 เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน โดยระบบนักเรียนช่วยสอน
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน โดยระบบนักเรียนช่วยสอน

20 กรณีเฉพาะของ ตำบลสรรพยา
การพัฒนาชุมชนคุณภาพ กรณีเฉพาะของ ตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท

21 การสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และบทบาทร่วมในการพัฒนาชุมชน

22 การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อประเมินผลการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

23 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์บริการยาคูลล์ จังหวัดสระบุรี
เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์บริการยาคูลล์ จังหวัดสระบุรี เพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์บริการยาคูลล์ จังหวัดสระบุรี

24 การใช้ BSC เพื่อการบริหารจัดการ ศูนย์ยาคูลล์ จังหวัดนครนายก

25 รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเน้นบทบาทการมีส่วนร่วม
รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเน้นบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้นบทบาทร่วมของชุมชน เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่เน้นบทบาทการมีส่วนร่วม

26 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
Step 1….วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน Step 2….ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี พิจารณารายการนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา Step 3….เลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมที่สุด

27 Step 4...สร้างต้นแบบนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง Step 6…ทดลองภาคสนาม Step 7…ประเมินผลการทดลองใช้ สรุปผล และเขียนรายงาน การพัฒนา

28 การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
R D R D R D 3 1 2 2 3 1

29 ลักษณะนวัตกรรมที่ดี 1. เหมาะสม/สอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการ จำเป็น
Logical Approach 1. เหมาะสม/สอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการ จำเป็น 2. เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3. ถูกต้องตามหลักวิชา มีโอกาสเกิดผลเชิงบวก ค่อนข้างสูง 4. เป็นวิธีการหรือสื่อที่สร้างสรรค์น่าสนใจ

30 วิธีการในการตรวจสอบความเหมาะสม
ผู้ทรงคุณวุฒิ Delphi Technique/Consensus Technique ประชาพิจารณ์/Public Opinion/Web-based Public Opinion สนทนากลุ่ม/Focused Group Discussion Rating

31 นวัตกรรมทุกประเภทควรผ่านการทดลองใช้
Empirical Approach ทดลองใช้ในสถานการณ์จริง If it Work, It is Right

32 การออกแบบทดลองนวัตกรรม
1….การเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง Sampling Design “กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง(Subjects) คือใคร จำนวนกี่กลุ่ม” One-Group Design หรือ Two-Group Design

33 "จะใช้เครื่องมือชนิดใด พัฒนาเครื่องมืออย่างไร
2. จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร Measurement Design "จะใช้เครื่องมือชนิดใด พัฒนาเครื่องมืออย่างไร จะจัดเก็บเมื่อไร" ทดสอบ สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ฯลฯ

34 3. จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร …Statistical Design
"สถิติที่ใช้ แนวทางการตัดสิน แนวทางการนำเสนอผลการวิเคราะห์" โปรแกรมสำเร็จรูป...?

35 การเขียนรายงาน การพัฒนานวัตกรรม
1. เขียนรายงานให้สะท้อนถึง “ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สร้างสรรค์ และประโยชน์จากการใช้นวัตกรรม” 2. คุณค่าของการวิจัยอยู่ที่ “ตัวนวัตกรรม” "สำคัญที่สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน" "ถ้าเป็นนวัตกรรมประเภทรูปแบบ จะต้องมีความชัดเจน สร้างสรรค์"

36 Self-Evaluation ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบ มีการวิจัยที่สำคัญ ๆ กี่ประเภท อะไรบ้าง R&D คือ อะไร ทำไมจึงเรียก R&D ผลลัพธ์ของ R&D จำแนกได้กี่ประเภท กระบวนการวิจัยและพัฒนา เป็นอย่างไร วิธีการหลัก ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ R & D มีอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt Research & Development รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google