งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์และคณะ พฤษภาคม 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์และคณะ พฤษภาคม 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์และคณะ พฤษภาคม 2549
ข้อค้นพบจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Reorganizing to Be Healthy Organization” For further information please contact: Dr.Aran Sotthibandhu Tel: นำเสนอโดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์และคณะ พฤษภาคม 2549

2 บทบาทอนาคต Business Integrator

3 1.สนย. ควรมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการนโยบายและแผนทั้งในแนวดิ่ง (Vertical Integration) และที่สำคัญคือในแนวราบ (Horizontal Integration) ข้อค้นพบจากการประชุมฯ

4 Business concept/To-be modeled strategic alignment
1.สนย. ควรมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการนโยบายและแผนทั้งในแนวดิ่ง (Vertical Integration) และที่สำคัญคือในแนวราบ (Horizontal Integration)-ต่อ Strategy & Process mapping end end บูรณาการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ แผนงาน Risk management Blueprint for Change Business concept/To-be modeled strategic alignment ข้อค้นพบจากการประชุมฯ

5 2.สนย. ควรเล็งเป้าไปที่การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานระหว่างกลุ่มภารกิจและระหว่างกลุ่มจังหวัด โดยเป็น user สำคัญของ OSM ข้อค้นพบจากการประชุมฯ

6 3.สนย.ควรมีบทบาทในการรวบรวมความคิดเห็นของภาคประชาชนในการกำหนดแนวนโยบายและแผนที่มีผลกระทบสูง
ข้อค้นพบจากการประชุมฯ

7 4.ดังนั้น สนย.ควรมีบทบาทในการเป็น Corrective Mechanism เพื่อให้เกิด Learning and Adaptation นั่นคือ Strategy Review ข้อค้นพบจากการประชุมฯ

8 5.สนย. ควรมีบทบาทเป็น Corporate Change Agent ในการ realign หน่วยทำการต่างๆให้มีความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข้อค้นพบจากการประชุมฯ

9 ดังนั้น โครงสร้างของสนย. ควรมีลักษณะเป็น“Purpose” Specialization
ผู้อำนวยการสำนักฯ ประสานประเด็นนโยบาย1 ประสานประเด็นนโยบาย2 กลุ่มภารกิจ พื้นที่ ข้อค้นพบจากการประชุมฯ

10 สรุปสามบทบาทสำคัญของ สนย.
เสนอทางเลือก (Making Choices) เสนอทางเลือกพร้อมเกณฑ์การพิจารณา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการตัดสิน ใจที่ดีที่สุด แสวงหาการสนับสนุน (Winning Votes) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อ ให้ได้มาซึ่งมุมมองที่หลากหลายและการ หนุนเสริมที่จำเป็น เพิ่มขีดความสามารถ (Capacity Building) เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์กร ให้สามารถ แปรแผนสู่การปฏิบัติด้วยความรู้ ทักษะ และโครงสร้าง-กระบวนงานที่จำเป็น ข้อค้นพบจากการประชุมฯ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์และคณะ พฤษภาคม 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google