งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Screening for possible health impact)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Screening for possible health impact)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Screening for possible health impact)
การกลั่นกรอง นโยบาย แผนงาน และโครงการ (Screening for possible health impact) รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2-6 มีนาคม 2552

2 วัตถุประสงค์ของการกลั่นกรอง
เพื่อพิจารณาว่าแผนงาน โครงการ ต้องทำการศึกษา HIA หรือไม่ เพื่อรวบรวมข้อมูล และความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการกลั่นกรอง (Screening Tool)
เครื่องมือ กลั่นกรอง แผนพัฒนาตำบล ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ A Screening Tool for the Greater London Authority (GLA) - Strategic Level WHO Screening Tool Ireland HIA Screening Tool

4 วิธีการคัดกรองแผนงาน โครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทของแผนงาน/โครงการ (Participatory HIA screening workshop) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย Stakeholders ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ ผู้แทน กลุ่มประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ การประชุมระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ การกำหนดโดย กฎหมาย/ข้อบังคับ ให้โครงการนั้นต้องจัดทำรายงาน HIA เช่น โครงการที่ทำ EIA ต้องทำ HIA

5 ผลลัพธ์ที่ได้จากการกลั่นกรอง
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ และสิ่งที่สร้างเสริมสุขภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน/โครงการ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยกำหนดสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ กลุ่มประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางบวก กลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางลบ (Vulnerable groups) การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพ (Change in health outcome) ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ

6 ตัวอย่าง Participatory HIA screening workshop
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ ) อบต. บึงเนียม

7 ตัวอย่าง ตารางสรุปผลการกลั่นกรอง
HIA summary matrix ตารางสรุปผลการกลั่นกรองแผนพัฒนาตำบล

8 คณะกรรมการกำกับ ติดตาม (Steering Committee)
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข (อนามัยสิ่งแวดล้อม, การสร้างเสริมสุขภาพ และอื่นๆ) ผู้แทนของ กลุ่มผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หน้าที่ของ Steering Committee การกำหนดขอบเขตการศึกษา การควบคุมกำกับการประเมินให้เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนด การตรวจสอบคุณภาพของรายงาน HIA (Appraisal of HIA report)

9 การกำหนดขอบเขตการศึกษา Scoping
รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2-6 มีนาคม 2552

10 รายละเอียดการกำหนดขอบเขตของการประเมิน
กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ระบุ ขอบเขต สิ่งคุกคามสุขภาพ ปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และ vulnerable groups (ผลลัพธ์จาก screening) ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (relevant stakeholders) กำหนดระยะเวลาที่จะทำการประเมิน

11 รายละเอียดการกำหนดขอบเขตของการประเมิน (ต่อ)
กำหนดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ที่จะดำเนินการประเมิน กำหนดรูปแบบ HIA ที่จะดำเนินการประเมิน กำหนดทีมงานที่จะดำเนินการ (HIA team) การพิจารณางบประมาณที่จะใช้สำหรับดำเนินการ

12 องค์ประกอบของ Terms of Reference (TOR)
บทนำ (Introduction) อธิบาย วัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของการทำ HIA ขอบเขตของงาน (Scope) พื้นที่ เวลา วิธีการ (ผลจากขั้นตอน scoping) กำหนดรายละเอียดของงาน (Tasks to be performed) ที่กำหนดให้ดำเนินการ และผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน กำหนดระยะเวลา (Timeframe) แผนการดำเนินงาน และกำหนดการส่งงาน (deadline)

13 Thank You for Your Attention


ดาวน์โหลด ppt (Screening for possible health impact)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google