งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ สชป.11 ประจำปีงบประมาณ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ สชป.11 ประจำปีงบประมาณ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ สชป.11 ประจำปีงบประมาณ 2555

2 ผลการประเมินการจัดการความรู้ KMA
หมวดที่ ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมิน KMA 1.การนำองค์กร 4.00 2.การวางแผนยุทธศามสตร์ 2.80 3.การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย 3.17 4.การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 3.22 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6.การจัดการกระบวนการ รวมเฉลี่ย 3.56

3

4 สรุปผลการจัดการความรู้ในปี 55 และแนวทางการจัดการวามรู้ในปี 56
ประเด็นที่ยังทำได้ดี ทีมงานมีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การรักษามาตรฐานขององค์ความรู้ที่จะนำมาลงคลังความรู้ CKO ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

5 สรุปผลการจัดการความรู้ในปี 55 และแนวทางการจัดการวามรู้ในปี 56 (ต่อ)
ประเด็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุง การสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรม KM สชป.11 ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี 54 ทำให้ความต่อเนื่องของกิจกรรมการจัดการความรู้ลดน้อยลง ในปี 56 ได้กำหนดเกณฑ์ในเบื้องต้นจะประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้อย่างน้อยทุก 2 เดือน การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เดิมใช้กิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 องค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมในสำนักฯ และเกิดการขยายผลการจัดการความรู้ให้ทั่วถึงทุกหน่วยงานในสำนักฯ เป็นการเพิ่มภาระให้โครงการฯ โดยปี 56 จะชะลอกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน แต่เน้นแนวทางภาคสมัครใจแทน

6 สรุปผลการจัดการความรู้ในปี 55 และแนวทางการจัดการวามรู้ในปี 56 (ต่อ)
ประเด็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุง การถ่ายทอดและการขยายผลการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ทางคลังความรู้ของสำนักฯเท่านั้นไม่มีกระบวนการติดตาม และประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ ในปี 56 วางแผนจะดำเนินการนำร่อง 1 องค์ความรู้ แผนงานกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนัก ในปี 55 ประชุม 4 ครั้ง site visit 4 ครั้ง COPs 2 ครั้ง และ จัดนิทรรศการ 2 ครั้ง ในปี 56 เน้น จัด COPs ให้มากขึ้น

7 สรุปผลการจัดการความรู้ในปี 55 และแนวทางการจัดการวามรู้ในปี 56 (ต่อ)
ประเด็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แผนสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ในปี 55 เลือก 2 องค์ความรู้ คือ 1.บูรณาการสถานีสูบน้ำด้วยกิจกรรม 5 ส (ดำเนินการครบถ้วน) 2.ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน) การพัฒนาปรับปรุงคลังความรู้ คลังความรู้ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ในปี 56 จะดำเนินการปรับปรุงคลังความรู้ให้มีองค์ความรู้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการสืบค้น ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้การปฏิบัติงานได้

8 ข้อเสนอแนะ ขอให้กรมฯช่วยยึดเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งในการจัดการความรู้อย่างน้อย 3-5 ปี องค์ความรู้ที่ได้รางวัลนวัตกรรมให้มีการนำไปขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับกรมฯให้มากกว่านี้ ให้พิจารณาความดีความชอบพิเศษแก่ผู้ได้รางวัลด้านต่างๆของ KM

9 END


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ สชป.11 ประจำปีงบประมาณ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google