งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานเว็บ ศูนย์จัดการองค์ความรู้กองทัพบก ในห้วงที่ผ่านมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานเว็บ ศูนย์จัดการองค์ความรู้กองทัพบก ในห้วงที่ผ่านมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานเว็บ ศูนย์จัดการองค์ความรู้กองทัพบก ในห้วงที่ผ่านมา

2 Agenda - ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - แนวคิดในการพัฒนาในห้วงต่อไป - ปัญหาข้อขัดข้อง

3 ศทท.ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุน
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแบ่งออกเป็น 2 ด้านด้วยกัน 1. ด้านระบบเครือข่าย ศทท.ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุน พื้นที่ Cloud Server ของ สรอ.และได้จัดสรรให้หน่วยต่าง ๆ เพื่อเป็น พื้นที่ในการจัดทำเว็บ KM ของหน่วย ศูนย์การจัดองค์ความรู้กองทัพบกโดยใช้ ชื่อDomain km.cloud.rta.mi.th,km.rta.mi.th อยู่ใน โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service)

4 ผลการดำเนินงานที่ผ่าน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน
1. ด้านระบบเครือข่าย ปัจจุบันมีหน่วยขอใช้พื้นที่จำนวน 86 หน่วย ใช้พื้นที่ไปทั้งหมด 95 GB ซึ่งในอนาคต ข้อมูลทั้งหมดจะย้ายมาที่ Server ของ ทบ. ตามโครงการจ้างปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กองทัพบก โดย ศทท.ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนรอการสนับสนุน งบประมาณจาก สปช.ทบ.

5 ผลการดำเนินงานที่ผ่าน แบ่งออกเป็น 2 ด้านด้วยกัน
2. ด้านพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของ ผบ.ทบ.ผ่าน กพ.ทบ. ศทท.ได้กำหนดให้ จ.ส.อ.ฐานันดร สำราญสุข เป็นผู้พัฒนาระบบในขั้นแรกทั้งหมด โดยมีผอ.กผฝ.ศทท. กำกับดูแล เว็บไซต์ถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP,Jquryและใช้ฐานข้อมูล Mysql

6 รูปแบบเว็บไซต์มี 2 ส่วน User(ผู้ใช้),Admin(ผู้ดูแล)

7 ลงทะเบียน

8 เข้าสู่ระบบ

9 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

10 เข้าสู่เว็บไซต์

11 แสดงการใช้งานของระบบ

12 สรุปสถิติ KM ทบ. (๑ ต.ค. – ๑ พ.ย. ๕๕ )

13 เดือน จำนวน (หน่วย) ๑ ต.ค.๕๕ ๔๖ ๑ พ.ย.๕๕ ต้นสังกัด จำนวน (หน่วย)
หน่วยที่มีการขอเปิดใช้งาน KM ผ่าน KM ทบ. หน่วยที่มีการขอเปิดใช้งาน e-learning ผ่านKM ทบ. ต้นสังกัด จำนวน (หน่วย) ๑ ต.ค.๕๕ ๑ พ.ย.๕๕ ฝสธ. ฝกษ. ๑๔ ฝยบ. ๑๒ สกศ. ทภ.๑ ๓๔ ๓๘ ทภ.๒ ๑๕ ทภ.๓ ๒๒ ๒๓ ทภ. ๔ ๔๗ ๔๘ นปอ. นสศ นขต.ทบ. ๑๐ รวม ๑๖๔ ๑๗๓ เดือน จำนวน (หน่วย) ๑ ต.ค.๕๕ ๔๖ ๑ พ.ย.๕๕

14 จำนวนกำลังพลที่ลงทะเบียน
เพื่อใช้งาน KM ทบ. แบ่งตามต้นสังกัด ต้นสังกัด จำนวน (หน่วย) ๑ ต.ค.๕๕ ๑ พ.ย. ๕๕ ส่วนบัญชาการ ๔๘๕ ๔๘๙ ฝสธ. ๕๖๐ ๕๖๖ ฝกษ. ๒,๓๑๗ ๒,๓๖๑ ฝยบ. ๑๐,๖๕๒ ๑๐,๘๖๘ สกษ ๔,๙๕๓ ๔,๙๙๔ ทภ.๑ ๓๕,๐๑๘ ๓๕,๑๒๖ ทภ.๒ ๗,๘๙๗ ๑๘,๕๕๓ ทภ.๓ ๘,๙๗๙ ๙,๖๕๔ ทภ.๔ ๑๒,๔๓๘ ๑๒,๗๗๕ นปอ. ๓,๖๔๔ ๓,๖๕๐ นสศ. ๑,๗๒๘ ๑,๗๓๗ นขต.ทบ. ๔,๔๖๙ ๔,๕๔๑ ไม่ระบุ ๖๓๘ ๖๓๖ เดือน จำนวน (นาย) ๑ ต.ค. ๕๕ ๙๙,๑๗๘ ๑ พ.ย. ๕๕ ๑๑๐,๒๘๔ แบ่งตาม ชั้นยศ ชั้นยศ จำนวน (นาย) ๑ ต.ค.๕๕ ๑ พ.ย. ๕๕ นายทหาร ๑๑,๒๙๕ ๑๒,๓๒๖ นายสิบ ๕๒,๙๔๒ ๕๖,๕๓๐ พลทหาร ๒๔,๔๕๗ ๒๙,๕๐๙ ลูกจ้าง ๔,๖๕๐ ๕,๐๓๒ พลอาสา ๓,๒๔๘ ๔,๓๓๔ ไม่ระบุ ๒,๕๘๖ ๒,๕๕๓

15 กราฟแสดงสถิติผู้ใช้งาน KM ทบ.

16 กราฟแสดงสถิติผู้ใช้งาน KM ทบ.

17 จำนวนกำลังพลที่เข้าชม KM ของหน่วยต่างๆ ผ่าน (KM ทบ.)
เดือน จำนวนผู้ เข้าชม (นาย) พฤษภาค ม ๑๘,๓๔ ๔ มิถุนายน ๑๖,๓๔ ๐ กรกฎาค ม ๑๘,๔๒ ๖ สิงหาคม ๑๗,๒๒ ๒ กันยายน ๑๙,๙๐ ๐ ตุลาคม ๒๒,๐๐ ๖

18 แนวคิดในการพัฒนาในห้วงต่อไป
ศทท.จะใช้เทคโนโลยี Feed เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล Feed บทความของหน่วย นำ Feed บทความของหน่วย นำมาใส่ใน Database เพื่อนำบทความจากหน่วยต่าง ๆมาเก็บในฐานข้อมูล

19 แนวคิดในการพัฒนาในห้วงต่อไป
ศทท.จะพัฒนา Feed เพื่อส่งข้อมูลในการเข้าใช้งาน Feed การเข้าใช้งานของแต่ละหน่วย เพื่อส่งข้อมูลการเข้าใช้เว็บของหน่วยต่าง ๆ

20 แนวคิดในการพัฒนาในห้วงต่อไป พัฒนาส่วนในการค้นหาบทความ
ค้นหาบทความที่ต้องการ

21 แนวคิดในการพัฒนาในห้วงต่อไป
ปรับรูปแบบการจัดเรียงของศูนย์การเรียนรู้ใหม่

22 ปัญหาข้อขัดข้อง การให้บริการ การรายงานสถิติผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานเว็บ ศูนย์จัดการองค์ความรู้กองทัพบก ในห้วงที่ผ่านมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google