งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
การดำเนินการ การจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

2 คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพ สป.
ประกอบด้วย จก.กบ.ทบ. ประธานคณะทำงาน รอง จก.กบ.ทบ. รองประธานคณะทำงาน ผู้แทน กรมฝ่ายยุทธบริการ คณะทำงาน ผู้แทน ทภ คณะทำงาน ผู้แทน บชร คณะทำงาน ยก.ทบ. คณะทำงาน ผอ.กสท.กบ.ทบ. คณะทำงาน/เลขานุการ

3 อำนาจและหน้าที่ของคณะทำงานฯ
รวบรวมสถานสภาพ สป.ในความรับผิดชอบ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนบันทึกเข้าสู่ระบบฯ กำกับดูแลการบันทึกข้อมูลสถานภาพ สป. กำกับดูแลการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานภาพ สป. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบ ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน ร่วมประเมินผลการใช้โปรแกรมประยุกต์ ให้ กรมฝ่ายเสนาธิการ กรมฝ่ายยุทธบริการ และ นขต.ทบ. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ตามความเหมาะสม

4 แนวความคิดในการจัดทำฐานข้อมูลฯ
ออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล e-Army (ในอนาคต) แสดงผลบน อุปกรณ์พกพา กสท.กบ.ทบ. ดำเนินการรวบรวบ/ตรวจสอบ Convert Excel to Database ข้อมูลจากกรมฝ่ายยุทธบริการ ไฟล์ EXCEL

5 ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก [ http://dlogs. rta. mi
ระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก [ ] ระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป. กำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน ดังนี้ ผู้บังคับบัญชา : สามารถเข้าดูรายงานต่างๆ ในภาพรวมของ ทบ. กรมฝ่ายยุทธบริการ : สามารถเรียกดูและแก้ไขข้อมูลสถานภาพ สป.ในความรับผิดชอบได้ หน่วยใช้ : สามารถเรียกดูและแก้ไขข้อมูลสถานภาพ สป.ที่อยู่ในความครอบครองได้

6 1. หน้าจอผู้บังคับบัญชา

7 1. หน้าจอผู้บังคับบัญชา
แสดงภาพของยุทโธปกรณ์ ปีประจำการ และราคา

8 1. หน้าจอผู้บังคับบัญชา
แสดงรายการแจกจ่ายและสถานภาพ สป.

9 2. หน้าจอกรมฝ่ายยุทธบริการ

10 ดูหน้าจอผู้บังคับบัญชา เรียกดูสถานภาพ สป. ของหน่วย และหน่วยขึ้นตรง
3. หน้าจอหน่วยใช้ ดูหน้าจอผู้บังคับบัญชา เรียกดูสถานภาพ สป. ของหน่วย และหน่วยขึ้นตรง เรียกดู ภาพประกอบ สป. เลือก สาย สป. สป.สำคัญ

11 3. หน้าจอหน่วยใช้ พล.ร.2 รอ.

12 ข้อมูลสถานภาพ สป. ของ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.
3. หน้าจอหน่วยใช้ ข้อมูลสถานภาพ สป. ของ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

13 กรมฝ่ายยุทธบริการรับผิดชอบ
3. หน้าจอหน่วยใช้ กรมฝ่ายยุทธบริการรับผิดชอบ หน่วยใช้รับผิดชอบ หน่วยใช้สามารถแก้ไขข้อมูลของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถเพิ่ม/ลบ ข้อมูลได้ (ให้แจ้งกรมฝ่ายยุทธบริการ)

14 แก้ไขสถานภาพ สป. ของ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ประวัติการปรับปรุงข้อมูล
3. หน้าจอหน่วยใช้ แก้ไขสถานภาพ สป. ของ ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. ประวัติการปรับปรุงข้อมูล บันทึกหมายเหตุ

15 หน้าจอการสอบทานข้อมูลของกรมฝ่ายยุทธบริการ แสดงถึงข้อมูลไม่สมบูรณ์
แถบสีแดง แสดงถึงข้อมูลไม่สมบูรณ์

16 สรุปผลการสอบทานข้อมูล ( ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 57 )
จำนวนข้อมูล(รายการ) ร้อยละความสำเร็จ วศ.ทบ. 1,257 99.92% กช. 8,673 99.85% กส.ทบ. 489 99.80% พธ.ทบ. 12,214 99.45% ยย.ทบ. 4,284 99.01% พบ. 5,677 98.91% ขส.ทบ. 7,249 96.37% สส. 3,137 95.05% สพ.ทบ. 7,008 86.01%

17 การยืนยันข้อมูลประจำเดือน
กำหนดให้ กรมฝ่ายยุทธบริการ และ หน่วยใช้ ยืนยันข้อมูลประจำเดือน โดยกำหนดทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ ม.ค.๕๗ เป็นต้นไป

18 การรายงานสถานภาพ สป.๓ สาย พธ. ผ่านระบบสารสนเทศ ทบ.

19 การรายงานสถานภาพ สป.๓ สาย พธ. ผ่านระบบสารสนเทศ ทบ. [ http://dlogs.rta.mi.th/gas ]
ผบ.ทบ.(ผช.ผบ.ทบ.(๑) สายงานส่งกำลังบำรุง รับคำสั่งฯ) อนุมัติให้รายงานสถานภาพ สป.๓ สาย พธ. ผ่านระบบสารสนเทศ ทบ. ทุกวัน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือน ม.ค. ๕๖

20 สรุปผลการดำเนินการ การรายงานสถานภาพ สป.๓ ประจำปี ๒๕๕๖
แสดงปริมาณน้ำมันคงเหลือ (วันส่งกำลังและปริมาณ(ลิตร)) สถิติการจ่ายน้ำมันรายเดือน (เปรียบเทียบย้อนหลัง 12 เดือน)

21 แผนดำเนินการในปี ๒๕๕๗ ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพ สป.๕ ผ่านระบบสารสนเทศกองทัพบกเป็นลำดับต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google