งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงาน ความรู้ ความคิดของผู้เรียน ทักษะ การปฏิบัติ ของผู้เรียน คุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม ของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงาน ความรู้ ความคิดของผู้เรียน ทักษะ การปฏิบัติ ของผู้เรียน คุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม ของผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลงาน ความรู้ ความคิดของผู้เรียน ทักษะ การปฏิบัติ ของผู้เรียน คุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม ของผู้เรียน

3 1 ผลงาน คุณภาพของ ชิ้นงาน ทักษะ ขั้นตอนของการ ปฏิบัติงาน คุณลักษณะ พฤติกรรม หรือการแสดงออก 2 3

4 การใช้ ภาษา การ นำเสนอ เนื้อหา

5 การกำหนดคุณภาพ ของแต่ละระดับ เช่น เนื้อหา การกำหนดระดับคะแนน เป็น 3,4,5 หรือ 6

6 ครอบคลุ ม ชัดเจน ถูกต้อง เรียงลำ ดับ ทัน เหตุการ ณ์ ระดับ 4 ครบ ทุกข้อ ระดับ 3 ขาด 1 ข้อ ระดับ 2 ขาด 2 ข้อ ระดับ 1 ขาด 3 ข้อ

7 เมื่อกำหนดประเด็นการประเมินและ กำหนดการให้ระดับคะแนนแล้ว นำประเด็นการประเมิน มา พิจารณาให้ความสำคัญ ถ้าประเด็นการประเมินสำคัญ มาก ก็กำหนดน้ำหนัก มาก ถ้าประเด็นการประเมินสำคัญ น้อย ก็กำหนดน้ำหนัก น้อย กำหนดน้ำหนักรวมเป็น 10, 20, 30,.... หรือ 100 ตามความเหมาะสม หรือต้องการขยายจากระดับคะแนน ให้สูงเท่าไร น้ำหนักรวมเป็น 10 ระดับคะแนน 1-4 คะแนนเต็มจะเป็น 40 คะแนน

8 ประเด็นการ ประเมิน น้ำหนัก ( 10) เนื้อ หา ภาษา ที่ใช้ 3 การ นำเสน อ 5 2

9 ระดับคะแนนที่ได้ x น้ำหนัก = คะแนน เนื้อหา มีน้ำหนัก 5 ระดับคะแนนที่ได้ 4 จะได้ คะแนน 5x4 = 20 คะแนน การใช้ภาษา มีน้ำหนัก 3 ระดับคะแนนที่ได้ 3 จะ ได้คะแนน 3x3 = 9 คะแนน การนำเสนอ มีน้ำหนัก 2 ระดับคะแนนที่ได้ 3 จะ ได้คะแนน 2x3 = 6 คะแนน คะแนนชิ้นงานจะได้ 20+9+6 = 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน

10 ช่วงคะแนน ระดับ คุณภาพ 0 - 10 ปรับปรุง 11 - 20 พอใช้ 21 - 30 ดี 31 - 40 ดี มาก แบ่งคะแนนเต็มออกเป็นช่วงๆ ละเท่าๆกัน กำหนดเป็นคุณภาพ ตามลำดับ

11 ช่วงคะแนนระดับ คุณภาพ 0 - 20 ปรับปรุง 21 - 40 พอใช้ 41 - 60 ดี 61 - 80 ดี มาก


ดาวน์โหลด ppt ผลงาน ความรู้ ความคิดของผู้เรียน ทักษะ การปฏิบัติ ของผู้เรียน คุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม ของผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google