งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ของกรมแพทย์ทหารบก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ของกรมแพทย์ทหารบก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ของกรมแพทย์ทหารบก

2 การศึกษาการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพของกำลังพลใน รพ.ทบ.
แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก ด้านประสิทธิผล ประชากร : กำลังพลในพื้นที่ ตัวอย่าง : กำลังพลในพื้นที่จำนวน 10 % ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : กรกฎาคม 2553 แบบสอบถาม : Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก วิธีการเก็บข้อมูลและส่งคืนข้อมูลให้ Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก

3 การศึกษาการเลือกใช้บริการด้านสุขภาพของครอบครัวกำลังพลใน รพ.ทบ.
แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก ด้านประสิทธิผล ประชากร : กำลังพลในพื้นที่ ตัวอย่าง : กำลังพลในพื้นที่จำนวน 10 % ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : กรกฎาคม 2553 แบบสอบถาม : Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก วิธีการเก็บข้อมูลและส่งคืนข้อมูลให้ Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก

4 การศึกษาความพึงพอใจในการบริการของ รพ.ทบ.
แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก ด้านคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ต้องนำส่ง กพร.เพื่อพิจารณางบประมาณและโบนัสประจำปี ประชากร : ผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ตัวอย่าง : ผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกจำนวน 10% ของผู้ป่วยที่มารับการตรวจใน 1 วัน เก็บข้อมูลทั้งสิ้นเป็นเวลา 5 วัน ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : มิถุนายน 2553 แบบสอบถาม : Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก วิธีการเก็บข้อมูลและส่งคืนข้อมูลให้ Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก

5 การศึกษาความพึงพอใจของ รพ.ทบ.ต่อการบริการและบริหารงานของ พบ.
แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก ด้านสุขภาพ ประชากรและตัวอย่าง : ผอ.รพ.ทบ. 37 แห่ง ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลในเดือน พ.ค. 2553 สถานที่เก็บข้อมูล : การประชุม นขต.พบ.

6 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อการบริการของหน่วยสายแพทย์และกรมแพทย์ทหารบก
แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก ด้านคุณภาพ ประชากร : ผู้บังคับบัญชาของหน่วยสายแพทย์ ตัวอย่าง : ผู้บังคับบัญชาของหน่วยสายแพทย์ ร้อยละ 40 ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล : พฤษภาคม 2553 แบบสอบถาม : Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก วิธีการเก็บข้อมูลและส่งคืนข้อมูลให้ Download จาก Web ของกรมแพทย์ทหารบก

7 โครงการช่องทางพิเศษสำหรับทหารและครอบครัวที่มารับบริการใน รพ.ทบ.
แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ เป็นการสำรวจช่องทางพิเศษของทหารและครอบครัวใน รพ.ทบ. การดำเนินโครงการ ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูลจาก ผอ.รพ.ทบ.เดือน ม.ค.2553 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมที่สุด ควรนำมาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติของ รพ.ทบ.อื่นๆ ขั้นตอนที่ 3 ทำการผลักดันให้ทุก รพ.ทบ. มีช่องทางพิเศษสำหรับทหารและครอบครัวที่มารับบริการ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของทหารและครอบครัวที่มารับบริการและร้อยละของผู้ที่มารับบริการที่เพิ่มขึ้น

8 โครงการการจัดการข้อร้องเรียน
แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ เป็นข้อมูลที่ต้องนำส่ง กพร. เพื่อพิจารณางบประมาณและโบนัสประจำปี เป็นการเก็บข้อมูลจำนวนและร้อยละของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่ผู้รับบริการมีต่อการบริการของ รพ.ทบ. และ พบ. ร้องเรียนผ่านช่องทางของหนังสือร้องเรียน , จดหมาย , เอกสารอื่นๆ , ตู้รับความคิดเห็น , โทรศัพท์ , สื่อสิ่งพิมพ์ และ Web เป็นต้น การดำเนินโครงการ : รพ.ทบ.เก็บข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน และร้อยละวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนส่งให้ กวก.พบ.ทุก 3 เดือน ทางเอกสารและ ของ กวก.พบ.

9 แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก เพื่อพัฒนาด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การศึกษาทหารกองประจำการที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้และมีทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก เพื่อพัฒนาด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ช่วยให้ทหารกองประจำการมีความรู้ ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอดส์รายใหม่ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานภายใน มิ.ย.

10 การศึกษาความชุกการติดเชื้อเอดส์และการให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อ
แผนยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารบก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ ประชากร : ชายไทยที่ผ่านการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและตรวจยืนยันผล และได้รับการปรึกษา รายงานผลก่อนแยกย้ายจากหน่วยฝึกทุกผลัด


ดาวน์โหลด ppt การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ของกรมแพทย์ทหารบก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google