งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี
ชื่อผู้ทำโครงงาน ด.ญ.กัลยกร จรลักษณ์ ม.1/10 เลขที่ 5 ชื่อสมาชิกกลุ่ม ด.ญ.กนกพร บุญโต ม.1/10 เลขที่ 2 ด.ญ.เกรียงศีกดิ์ เรืองสา ม.1/10 เลขที่ 6 ด.ช.เมธี เขจรไชย ม.1/10 เลขที่ 41 ด.ญ.ศศิวิมล ประเสริฐสังข์ เลขที่ 44

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ กนกพร หนัก 37 สูง 149 อ่อนตัว +6 ลุกนั่ง 20ดันพื้น 15 วิ่ง 5.23 เกณฑ์ ปกติ เพราะ กินอาหารครบ 5 หมู่และออกกำลังกายสม่ำเสมอ กัลยกร หนัก 49 สูง 161 อ่อนตัว +3ลุกนั่ง 18 ดันพื้น 18 วิ่ง 5.19 เกณฑ์ ปกติ เพราะ ทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ทานน้ำอัดลม และออกกำลังกายสม่ำเสมอ เกรียงศักดิ์ หนัก 59 สูง 162 อ่อนตัว 7 ลุกนั่ง 29ดันพื้น 14 วิ่ง 4.31 เกณฑ์ น้ำหนักเกิน เพราะ ทานอาหารไม่มีประโยชน์ และไม่ค่อยออกกำลังกาย เมธี หนัก 70 สูง 168 อ่อนตัว +7 ลุกนั่ง 37 ดันพื้น 25 วิ่ง 3.36 เกณฑ์ น้ำหนักเกิน เพราะทานอาหารเยอะเกินไปและชอบดื่มน้ำอัดลม ศศิวิมล หนัก 40 สูง 156 อ่อนตัว +5 ลุกนั่ง 32 ดันพื้น 21 วิ่ง 4.16 เกณฑ์ ปกติ เพราะทานอาหารครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
. 1.การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของวันรุ่น การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสามารถแบ่งได้ 2 ด้านคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น ความสูงและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็ว 2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เช่น วัยรุ่นจะสนใจตัวเองมาก รักสวยรักงาม 2. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย มี 5.วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย 1.การควบคุมน้ำหนักตัว 2.การเพิ่มความจุของปอด 3.การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 4.การเพิ่มความอ่อนตัว 5. การเพิ่มสมรรถภาพของระบบไหลเวียน

4 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 1.แบ่งหน้าที่กับเพื่อนๆในกลุ่มว่าใครจะรับงานไหน
2.ชั่งน้ำหนักเพื่อนๆในกลุ่มและจดบันทึกไว้ทุกครั้ง 3.ให้เพื่อนออกกำลังกายวันละ 30 นาทีเพื่อให้ เจริญเติบโตได้อย่างสมวัย 4.บอกให้เพื่อนที่น้ำหนักเกินเกณฑ์ลดน้ำหนักและควบคุมการรับประทานอาหาร เพื่อนที่ต่ำกว่าเกณฑ์เพิ่มน้ำหนักให้อยุ่ในเกณฑ์ปกติ

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ชื่อสมาชิก นน.สส. 1 2 3 4 5 6 7 8 กนกพร 37/148
37/150 38/150 39/151 40/151 38/151 กัลยกร 49/161 50/161 48/161 47/162 48/162 46/162 เกรียงศักดิ์ 57/162 59/164 57/164 55/166 56/168 57/169 เมธี 70/168 71/169 72/170 71/170 71/171 ศศิวิมล 42/156 41/157 40/157 42/158 43/158 44/158 44/159 44/160 ชื่อสมาชิก น้ำหนัก ส่วนสูง อ่อนตัว ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง 800ม. กนกพร 38 153 +15 30 23 6.45 กัลยกร 46 162 +5 31 32 5.19 เกรียงศักดิ์ 57 169 +8 14 29 4.09 เมธี 71 171 +9 43 3.03 ศศิวิมล 44 160 +6 37 35 3.51

6 บทที่5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน
เป็นผลสำเร็จ หลังจากที่ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนปฏิบัติตามแผนดำเนินงานที่กำหนดเอาไว้ คือ การควบคุมอาหาร ให้ทานอาหารครบ 5 หมู่ พร้อมออกกำลังกายวันละ 30 นาที คนที่น้ำหนักเกินมีน้ำหนักที่ค่อย ๆ ลดลงมาและคนที่เตี้ยก็มีส่วนสูงเพิ่มมากขึ้น และคนที่มีร่างกายสมส่วนปกติอยู่แล้วก็สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และสมรรถภาพทางร่างกายของสมาชิกทุกคนในกลุ่มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

7 บรรณานุกรม 1. 2. 3. 4. 5.


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google