งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี
กลุ่ม admin ด.ญ.จิณฑ์จุฑา มะระหยก เลขที่ 6 ม.1/17 ด.ญ.ฐิติรัตน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล เลขที่ 8 ม.1/17 ด.ญ.ธัญชนก โชคชัยชำนาญกิจ เลขที่ 13 ม.1/17 ด.ญ.ลัลน์ลลิต จิระพัฒนากุล เลขที่ 35 ม.1/17 ด.ช.เสรษฐวุฒิ คล่องแคล่ว เลขที่ 43 ม.1/17

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ จิณฑ์จุฑา หนัก 59/สูง 156 ซม./อ่อนตัว 16 /ดันพื้น 42 /ลุกนั่ง 27 /วิ่ง800ม. 5.58/ปัญหา:เริ่มอ้วนต้องลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์สมส่วน/สาเหตุ:กินคาร์โบไฮเดรตและไขมัน มากจนเกินไป ฐิติรัตน์ หนัก 40/สูง 156 ซม./อ่อนตัว 5/ดันพื้น 26 /ลุกนั่ง 26 /วิ่ง800ม. 4.58/ ปัญหา: สมส่วน สาเหตุ:ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ธัญชนก หนัก 40/สูง 146 ซม./อ่อนตัว 5/ดันพื้น 35 /ลุกนั่ง 33/วิ่ง800ม. 5.34/ ปัญหา:สมส่วน สาเหตุ:ทานอาหารครบ5หมู่ ลัลน์ลลิต หนัก 40/สูง 156 ซม./อ่อนตัว 10/ดันพื้น 25 /ลุกนั่ง 33/วิ่ง800ม. 6.08/ ปัญหา:สมส่วน สาเหตุ:ออกกำลังกาย และ เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ เสรษฐวุฒิ หนัก 41/สูง 152 ซม./อ่อนตัว 2/ดันพื้น 34 /ลุกนั่ง 39/วิ่ง800ม. 4.17/ ปัญหา:สมส่วน สาเหตุ:ทานอาหารครบ5หมู่และออกกำลังกาย

3 บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น -การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย:ร่างกายของเด็กชายเมื่ออายุ  20 ปี จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่คงที่ และเด็กหญิงเมื่ออายุ  10 – 12 ปี  อัตราการเจริญเติบโตจะค่อย ๆ ลดลง   -การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์: การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ=มีความคิดสุขุมรอบคอบขึ้น /การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์=วัยรุ่นจะเป็นวัยที่มีอารมณ์อ่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ง่าย  2.แนวทางการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย:1.กินอาหารที่ได้รับสารอาหารครบถ้วนเพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นปกติ 2. รับแสงแดดบ้างจะทำให้เราแข็งแรงและเจริญเติบโตตามปกติ 3. เรียนรู้ที่จะฝึกหัดและฝึกฝน โดยเฉพาะการเล่นกีฬาและการทำกิจกรรมต่างๆจะทำให้พัฒนาการของกล้ามเนื้อดีและ ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเร็วขึ้น 3.อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น:เนื้อสัตว์ เนื้อปลา นม ไข่ ผัก ผลไม้ ที่ควรกินหลังจากปรุงเสร็จใหม่ๆ 4.วิธีการดูแลน้ำหนักตัว:การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ครบทุกมื้อ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 5.วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย: ควรฝึกหรือออกกำลังกาย 3-5 วันต่อสัปดาห์ โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจที่เป็นเป้าหมายอยู่ระหว่าง เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ

4 1.มอบหมายงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่ม 2.ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทุกวันศุกร์
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 1.มอบหมายงานต่างๆให้สมาชิกในกลุ่ม 2.ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทุกวันศุกร์ 3.ให้สมาชิกในกลุ่มจดบันทึกข้อมูลของตนเอง 4.ให้สมาชิกในกลุ่มกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ชื่อ นน. ลส. ชื่อ 59/60 156/157 16/17 42/37
นน./ลส. 7/12/12 14/12/12 21/12/12 28/12/12 4/1/13 11/1/13 18/1/13 25/1/13 จิณฑ์จุฑา นน. 59/156 61/156 60/156 60/157 ฐิติรัตน์ 40/156 41/156 42/156 41/157 ธัญชนก 40/146 40/147 42/147 41/147 41/148 ลัลน์ลลิต 40/157 40/158 41/158 42/159 เศรษฐวุฒิ ลส. 41/152 41/154 43/154 42/154 43/156 ชื่อ น้ำหนัก ส่วนสูง อ่อนตัว ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง 800 เมตร จิณฑ์จุฑา 59/60 156/157 16/17 42/37 27/32 5.58/5.30 ฐิติรัตน์ 40/41 5/6 26/32 26/31 4.58/4.48 ธัญชนก 146/148 5/4 35/24 33/26 5.34/5.29 ลัลน์ลลิต 40/42 156/159 10/7 25/25 33/33 6.08/5.50 เศรษฐวุฒิ 41/43 152/156 -2/1.5 34/39 39/35 4.17/4.10

6 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน
ผลไม่สำเร็จ = คนที่เริ่มอ้วน มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เพราะ รับประทานแล้วไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

7 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google