งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Watch Shop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Watch Shop."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Watch Shop

2 Watch Shop ลูกค้า โรงงาน ประวัติลูกค้า ใบรายการสั่งซื้อ
ข้อมูลสั่งสินค้า ใบเสร็จ รหัสสมาชิก ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จ ข้อมูลรายการสั่งซื้อ

3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีต่างๆ ฝ่ายการจัดซื้อ
ทำการติดต่อกับผู้ขายวัตถุดิบ (โรงงาน) ฝ่ายการตลาด สำรวจกลุ่มเป้าหมาย คิดโปรโมชั่น และวางแผนการตลาด ฝ่ายขาย ขายสินค้า และติดต่อกับลูกค้า

4 ฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง
Process 1 รายการสั่งซื้อ รายการชำระเงิน ฝ่ายจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้า โรงงาน ข้อมูลสินค้าคงคลัง ฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง รายการสินค้าที่สั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จ

5 Pseudocode Read ข้อมูลสินค้าคงคลัง (ชื่อสินค้า จำนวนคงเหลือ)
ตรวจสอบจำนวนสินค้า ตรวจสอบข้อมูลสินค้า Set จำนวน reorder เปรียบเทียบจำนวนคงเหลือ Set n=n-1 ถ้าจำนวนคงเหลือน้อยกว่าreorder ถ้าใช่ ให้ทำการเพิ่มชื่อสินค้าในรายการสั่งซื้อ ถ้าไม่ใช่ n>0 ก็ดูรายการถัดไป เปรียบเทียบจนกว่าจะหมดรายการสินค้า n=0 Output ใบรายการสั่งซื้อ

6 Process2 ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีในงบต่าง ๆ ฝ่ายบริหาร ฐานข้อมูลการเงิน
งบการเงิน ฐานข้อมูลการเงิน ข้อมูลการเงิน ฝ่ายบริหาร

7 Pseudocode read ข้อมูลการเงิน
ตรวจสอบงบการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ทำงบการเงินต่าง ๆ Update ฝ่ายบริหาร

8 ออกแบบวางแผนการตลาดและจัดทำโปรโมชั่น
Process 3 ยอดการขายสินค้า ฐานข้อมูลการเงิน ฝ่ายการตลาด ออกแบบวางแผนการตลาดและจัดทำโปรโมชั่น แผนการตลาดและ ข้อมูลโปรโมชั่น ฝ่ายขาย ข้อมูล survey ฐานข้อมูลการตลาด แผนการตลาดปีที่แล้ว

9 Pseudocode Read แผนการตลาดปี 2553 ,ข้อมูล Survey และยอดขายสินค้า
วิเคราะห์ และวางแผน Outputแผนการตลาด และข้อมูลโปรโมชั่น

10 ฝ่ายขาย ขายสินค้าและติดต่อกับลูกค้า
Process 4 ข้อมูลสินค้า ฐานข้อมูลสินค้า ข้อมูลโปรโมชั่นสินค้า ฝ่ายขาย ขายสินค้าและติดต่อกับลูกค้า สั่งซื้อสินค้า รายการชำระเงิน ลูกค้า รายการสินค้าที่สั่งซื้อ ใบเสร็จ ฝ่ายการตลาด ข้อมูลการทำโปรโมชั่น

11 Pseudocode Set รหัสสินค้า n จำนวน
นำรหัสสินค้าที่สั่งซื้อ รหัส x มาเทียบกับรหัสสินค้าทั้งหมดที่มี ถ้าใช่ให้หยุดและนำจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อมาหักออกจากจำนวนสินค้าคงเหลือของสินค้ารหัสนั้นๆ ถ้าจำนวนสินค้าเหลือ =,< จำนวน reorder ให้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน ถ้าไม่ใช่ให้เทียบกับรหัสสินค้าถัดไปจนกว่าจะหมด Output ใบเสร็จสินค้า

12 ออกแบบวางแผนการตลาดและจัดทำโปรโมชั่น ลูกค้า
ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีในงบต่าง ๆ ข้อมูลการเงิน ฐานข้อมูลการเงิน งบการเงิน ฝ่ายบริหาร ยอดการสั่งซื้อสินค้า คำของบประมาณการสั่งซื้อ อนุมัติงบประมาณ รายการสั่งซื้อ รายการชำระเงิน โรงงาน ฝ่ายจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้า ข้อมูลสินค้าคงคลัง ใบเสร็จ รายการสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้าคงคลัง ฐ านข้อมูลสินค้าคงคลัง ยอดการขายสินค้า รายการสั่งซื้อ ฝ่ายการตลาด ออกแบบวางแผนการตลาดและจัดทำโปรโมชั่น ยอดการขายสินค้า แผนการตลาดและ ข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลโปรโมชั่น ฝ่ายขาย ขายสินค้าและติดต่อลูกค้า สั่งซื้อสินค้า รายการชำระเงิน ลูกค้า แผนการตลาดปีที่แล้ว ใบเสร็จ ฐานข้อมูลการตลาด ข้อมูล survey


ดาวน์โหลด ppt Watch Shop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google