งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to System Administration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to System Administration"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to System Administration
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มี 2 ประเภท
ผู้ใช้ทั่ว ๆ ไป (Users) ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ (System Administrator) คอยควบคุมดูแลให้ระบบทำงานอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ , ดูแลผู้ใช้ให้สามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัด 4 April 2017

3 หน้าที่ของ SysAdmin Account Provisioning เพิ่มถอนผู้ใช้ในระบบ
เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในระบบ การสอบผู้ใช้ว่าผู้ใช้คนใดในระบบหมดอายุแล้วบ้าง จัดกลุ่มของผู้ใช้ในระบบ กำหนดสิทธิให้ผู้ใช้แต่ละคน 4 April 2017

4 หน้าที่ของ SysAdmin Adding and removing hardware เพิ่มถอน Hardware
ดูตามความจำเป็นของระบบว่า Performing Backups สำรองข้อมูลของระบบ ถ้าระบบเกิดความเสียหายจะต้องสามารถกู้ข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งานได้ Installing and upgrading software ติดตั้ง Software ตัวใหม่ อัพเกรด Software ตัวใหม่ อัพเกรด Patch 4 April 2017

5 หน้าที่ของ SysAdmin Monitoring the system Troubleshooting
ตรวจสอบระบบให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่ติดขัด Troubleshooting แก้ปัญหาในกรณีที่ระบบเกิดมีปัญหา Maintaining local documentation จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบแต่ละระบบ เพื่อความสะดวกในการทำงานในครั้งต่อไป 4 April 2017

6 หน้าที่ของ SysAdmin Fixing Bugs แก้ไข bugs ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน
ติดตั้งโปรแกรมเพื่อแก้ bugs หรือ ติดตั้ง patch แล้วแต่กรณี Helping Users ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ ในด้านต่าง ๆ System Accounting เก็บข้อมูลของระบบแต่ละวัน เช่น การใช้งาน CPU ของผู้ใช้มีเท่าไหร่ การใช้งาน printer หรือ Harddisk มากน้อยขนาดไหน เป็นต้น 4 April 2017

7 หน้าที่ของ SysAdmin Day-to-Day activities
Security สร้างระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ จำกัดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ Day-to-Day activities ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนทุกวัน ๆ เพื่อให้ระบบสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ติดขัด 4 April 2017

8 Installation สิ่งที่ต้องรู้ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย Server นั้นทำงานอะไร เช่น Database Server , Web Server การแบ่ง Partition จะแบ่งอย่างไร / ใช้ในการเก็บข้อมูลการบู๊ต /usr เก็บ Application ที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้ /var เก็บ mail , log และ Library ของระบบ /tmp เป็น Temporary Directory ที่ผู้ใช้ใช้ร่วมกัน /home ผู้ใช้ใช้ในการเก็บข้อมูล Swap เป็น Virtual Memory ของระบบ 4 April 2017

9 ขั้นตอนการติดตั้ง ขั้นเตรียมการ กำหนดการใช้งานของเครื่อง Server
กำหนด Partition ที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการ เลือกระบบปฏิบัติการที่จะใช้ ขึ้นอยู่กับ Application การติดตั้ง Hardware Configure BIOS Configure RAID (ถ้ามี) Configure Ethernet 4 April 2017

10 ขั้นตอนการติดตั้ง (ต่อ)
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ แบ่ง Partition ตามที่ได้ออกแบบไว้ เลือก Package ที่จะติดตั้ง ติดตั้งระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าต่างๆ ของระบบ Time Zone IP Address ตั้งค่าความปลอดภัย ตั้งค่าให้กับ Service ต่างๆ 4 April 2017

11 ขั้นตอนการติดตั้ง (ต่อ)
หลังการติดตั้ง ตรวจสอบการทำงานของระบบ ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ตรวจสอบ Service Upgrade Patch ตั้งค่าการใช้งานของ Service เพิ่มเติม 4 April 2017

12 Linux Distribution 4 April 2017

13 Section of Manpage 4 April 2017

14 คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบการทำงาน sudo su - root
ifconfig ps netstat ping cat route shutdown reboot 4 April 2017

15 End 4 April 2017


ดาวน์โหลด ppt Introduction to System Administration

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google