งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance, QA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance, QA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance, QA)
นายแพทย์ ดร.ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

2 คุณภาพคืออะไร? ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคล หรือสิ่งของ คุณลักษณะ คุณค่า
A measure of excellence, in varied context สิ่งของ: อาหาร ขนม หนังสือ รถยนต์ เครื่องดนตรี บ้าน รูปภาพ ฯลฯ คน สัตว์ นามธรรม: จิตใจ ความคิด กระบวนการทำงาน ฯลฯ “Good quality – Better – Best quality”

3 A B

4 K E C A

5 ร้านกาแฟ

6 มหาวิทยาลัยไหนดี?

7 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด Performance indicator (PI)
Key Performance indicator (KPI) เกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) ในการเปิดร้านอาหาร ร้านขายขนม ร้านขายยา โรงพยาบาล ในการประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

8 การควบคุมคุณภาพ Quality Control, QC
การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า หรือบริการ Input – Process – Output

9 การประกันคุณภาพ Quality Assurance, QA
เป็นกระบวนการที่ทำให้ลูกค้า หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการที่ได้รับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สินค้า: สินค้าดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการ: บริการดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โรงเรียน: โรงเรียนดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน นิสิตแพทย์: นิสิตแพทย์ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

10 กระบวนการคุณภาพ PDCA 5ส TQA, ISO สะอาด สะดวก สะสาง สุขลักษณะ
สะอาด สะดวก สะสาง สุขลักษณะ สร้างนิสัย

11 การประยุกต์ใช้กระบวนการคุณภาพ ในกระบวนการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 (2 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 9 (1 ตัวบ่งชี้)

12 กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงาน และหลักฐานอ้างอิง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วงรอบการประเมินคุณภาพ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายใน และภายนอกคณะแพทยศาสตร์

13 การประยุกต์กระบวนการคุณภาพ ในการดำเนินงานของสโมสรนิสิต
รายงานการประชุม เรื่องการจัดเกณฑ์เพื่อใช้ในการประเมินโครงการ/ กิจกรรมของนิสิตในส่วนของหน่วยงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 3 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ (3-2-1) องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

14 ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี (P)
การดำเนินโครงการ (D) การประเมิน และสรุปผลโครงการ (C) ปัญหา และข้อเสนอแนะ (C) ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในคราวต่อไป (A)

15 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลเครือข่ายร่วมผลิตแพทย์
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนิสิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเครือข่ายร่วมผลิตแพทย์ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เครือข่ายหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิชาอื่น

16 Thank you for your attention!
Thank you for your attention!


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance, QA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google